Llywodraeth Cymru

Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: 30 Hydref

PENODI AELOD ANNIBYNNOL I UN O FYRDDAU IECHYD GIG CYMRU

Tâl cydnabyddiaeth – £15,936 y flwyddyn ynghyd â chostau rhesymol

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn helpu i siapio dyfodol gofal iechyd yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru drwy ymgymryd â rôl Aelod Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd, felly beth am ddangos bod y gallu gennych chi i wneud gwahaniaeth go iawn i’r ddarpariaeth gwasanaeth iechyd ar gyfer pobl Cymru.

Rydym yn recriwtio ar gyfer rôl Aelod Annibynnol yn y sefydliad a restrir isod. Mae manylion y rôl isod.  Os oes gennych awydd gwirioneddol i chwarae rhan lawn a gweithredol yn y gwaith o lywodraethu Bwrdd Iechyd a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl Cymru, hoffem glywed gennych.

Er mwyn ymateb i’r her o gyfrannu at ddarpariaeth gwasanaethau iechyd lleol yn unol â chyfeiriad strategol GIG Cymru yn ardaloedd Caerdydd a Bro Morgannwg, rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol (Technoleg Gwybodaeth) ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Bydd raid ichi feddu ar y gallu i arfarnu technoleg gwybodaeth yn feirniadol o fewn y Bwrdd Iechyd a’r lleoliad gofal iechyd. Bydd gennych ddealltwriaeth eang o ofynion llywodraethu gwybodaeth. Mae dealltwriaeth o’r materion a’r blaenoriaethau iechyd yn ardal y bwrdd, ac o rôl a gwaith y bwrdd, yn hanfodol hefyd.

Beth am ddefnyddio eich sgiliau a’ch profiad i wneud cyfraniad? Mae GIG Cymru wrthi’n chwilio am Aelod Annibynnol i ymgymryd â’r rôl ganlynol:-

Aelod Annibynnol

  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – yn gwasanaethu Caerdydd a Bro Morgannwg – (1 swydd) – Aelod Annibynnol (Technoleg Gwybodaeth).

Gwneir y penodiad ar sail teilyngdod er y rhoddir ystyriaeth i’r angen i sicrhau cymysgedd cytbwys o sgiliau.

Penodir yr Aelod Annibynnol am gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd. Mae swyddi Aelodau Annibynnol yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiannol o bedwar (4) diwrnod y mis o leiaf, yn amodol ar ofynion y sefydliad, ond mae’r gofynion yn uwch na’r isafswm yn aml.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol megis menywod, pobl anabl ac unigolion o leiafrifoedd ethnig a chael gwybod am y sgiliau sydd gennych i gyfrannu yn y rolau hyn.

Y dyddiad cau yw 30 Hydref 2020. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn. Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 30 Tachwedd 2020.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Hydref
Rhagor o wybodaeth