Llywodraeth Cymru

Aelod Annibynnol  – Cyllid

Dyddiad cau: 6 Tachwedd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Caiff Aelod Annibynnol o’r Bwrdd Iechyd daliad cydnabyddiaeth penodedig o £13,344 y flwyddyn. 

Ni fydd Aelod Annibynnol sy’n cael amser i ffwrdd o’i swydd bresennol gyda thâl i ddod i gyfarfodydd y Bwrdd Iechyd yn cael unrhyw dâl ychwanegol am ymgymryd â rôl yr Aelod Annibynnol. Byddant yn cael eu trin yr un ffordd â chyflogeion eraill sy’n cael amser i ffwrdd gyda thâl i ymgymryd â dyletswyddau cyhoeddus.

Cefndir y Corff yn gryno

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn darparu ac yn comisiynu ystod lawn o wasanaethau iechyd poblogaeth, mewn ysbytai ac yn y gymuned, ar gyfer trigolion y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr.  Mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau gofal sylfaenol lleol; Practisau Meddygon Teulu, Practisau Deintyddol, Practisau Optometreg a Fferylliaeth Gymunedol a rhedeg ysbytai, canolfannau iechyd a thimau iechyd cymunedol.  Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn gyfrifol am wneud trefniadau i breswylwyr gael mynediad at wasanaethau iechyd mwy arbenigol lle na ddarperir y rhain o fewn ffin y Bwrdd Iechyd

Y rheswm dros benodi

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn bwriadu penodi Aelod Annibynnol – Cyllid, a fydd yn aelod o’r Bwrdd Iechyd a hefyd yn gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau’r Bwrdd ac yn Cadeirio’r Pwyllgor Archwilio a Risg.

Rydym yn chwilio am aelod Annibynnol a all ddod â phrofiad ym maes llywodraethu ac archwilio ariannol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y sgiliau:

  • i graffu ar faterion gweithredol a strategol y Bwrdd Iechyd a cheisio sicrwydd yn eu cylch
  • i gymryd rhan mewn trafodaethau ynglŷn a holl feysydd gweithgarwch corfforaethol a holl fusnes y Bwrdd
  • i gyfrannu at benderfyniadau cadarn a llywodraethiant o ansawdd da

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i wneud yn rhan annatod o bob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus.  Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu ymlyniad crefyddol, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Tachwedd 2020 am 4pm.

Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law wedi’r dyddiad hwn.  Disgwylir cynnal cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 7 Rhagfyr 2020.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Tachwedd
Rhagor o wybodaeth