Prifysgol Caerdydd

Cydymaith Ymchwil

Dyddiad cau: 27 Medi

9867BR

Mae Astudiaeth Aml-garfan Addysg WISERD (WMCS) wedi bod yn casglu data hydredol ers 2013 drwy ddilyn cynnydd pedair carfan o blant a phobl ifanc wrth iddynt ddatblygu drwy ysgolion yng Nghymru. Byddwch yn rhan o dîm ymchwil rhyngddisgyblaethol, gan weithio ar y cyd i gynnal WMCS. Bydd hyn yn cynnwys gweithio’n agos gydag ysgolion, athrawon a phlant. Bydd hyn yn cynnwys casglu data a dadansoddi data meintiol ac ansoddol.{C}

Lleolir y swydd yn WISERD (ym Mhrifysgol Caerdydd) a bydd yr Athro Sally Power yn rheolwr llinell arnoch, ar y cyd â’r Athro Chris Taylor ac ochr yn ochr ag ymchwilwyr eraill.

Mae’n swydd amser llawn (35 awr yr wythnos) am gyfnod penodol hyd at 1 Medi 2020, a gallwch ddechrau ar 31 Gorffennaf 2022.

O ran y ddwy swydd wag yn WISERD (Cydymaith Ymchwil gradd 6 a Chymrawd Ymchwil gradd 7), mae’r cyllidwr yn gofyn bod un o’r deiliaid swydd yn siaradwr Cymraeg rhugl.  Oherwydd yr amserlen gyllido, mae’r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu ar yr un pryd.   Caiff y penderfyniad ynglŷn â pha rôl fydd yn penodi siaradwr Cymraeg ei wneud yn unol â chanllawiau recriwtio’r Brifysgol a manyleb yr unigolyn, yn hytrach na sgiliau iaith yn unig.

Dyddiad hysbysebu: Dydd Iau, 27 Awst 2020

Hysbysebwyd y swydd hon i weithwyr Prifysgol Caerdydd yn unig yn flaenorol.  Rydym nawr yn gwahodd ceisiadau allanol.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir gwneud hynny drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o wahanol gefndiroedd.  Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oed.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Caerdydd
Cyflog
£33,797 – £40,322 y flwyddyn (Gradd 6)
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Medi
Rhagor o wybodaeth