Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Addysg

Dyddiad cau: 11 Rhagfyr

Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

Diben y swydd hon yw hyrwyddo agenda ddiwygio uchelgeisiol i godi safonau, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad a darparu system addysg y gall y genedl i gyd fod yn falch ohoni a bod â hyder ynddi.

Mae hon yn rôl allweddol a heriol yn uwch dîm arwain Llywodraeth Cymru. Mae Addysg yng Nghymru yn mynd drwy broses o newid sylweddol a fydd yn gofyn am arweinyddiaeth strategol a gweithredol wrth weithio mewn amgylchedd cyflym sy’n newid yn barhaus. Bydd profiad blaenorol o gyflawni rhaglenni mawr, cymhleth yn hanfodol a bydd yn rhaid gwneud hyn wrth ddelio ar yr un pryd â’r her ychwanegol o ymateb i effaith tymor canolig a hirdymor COVID-19.

Telerau penodi: Swydd barhaol yw’r swydd hon. Mae ar gael i weithwyr parhaol Gwasanaeth Sifil y DU (a recriwtiwyd drwy gystadleuaeth deg ac agored) ar sail symud ar draws a dyrchafiad. Mae’r swydd hon hefyd ar gael yn barhaol i’r rhai sy’n eisiau ymuno â’r Gwasanaeth Sifil ac i’r rhai sy’n dymuno gwneud cais ar sail secondiad.

Patrwm gwaith: Mae’r rôl hon ar gael ar sail llawnamser a rhannu swydd.

Lleoliad: Gall deiliad y swydd weithio o unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghymru. Fodd bynnag, disgwylir y bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio o Gaerdydd yn ôl y gofyn oherwydd natur y gwaith a’r angen i gyfarfod â Gweinidogion.

Croesawn geisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r rhai a wneir yn Saesneg.

Cynhelir y cyfweliadau yn ystod ar 227/28 Ionawr 2021.

I gael gwybod mwy am y rôl hon a sut i wneud cais, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yn:

 Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14:00 ar 11 Rhagfyr.

Gellir cael fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon drwy ffonio 029 20825454.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
11 Rhagfyr
Rhagor o wybodaeth