Llyr James Cyf

Cynorthwyydd Gweinyddol – Llyr James Cyf

Dyddiad cau: 7 Awst

LLYR JAMES

Cyfrifwyr Siartredig

 

Dyletswyddau:  Dyletswyddau gweinyddol, yn cynnwys teipio, ateb a chymryd galwadau ffôn, gwaith derbynnydd.

Yn gyfrifol i: Y cyfarwyddwyr

Oriau: Cyfanswm 28-35 awr yr wythnos (4/5 diwrnod).

Cyfnod ar brawf: Y mae’r swydd yn ddibynnol ar gwblhau tri mis o gyfnod prawf.

Pensiwn: Telir cyfraniadau tuag at gynllun pensiwn yn unol â rheolau pensiynau.

 

Sut i wneud cais

Bydd angen cyflwyno C.V. ynghyd â llythyr cais trwy e-bost i bethanvaughan@llyrjames.co.uk sy’n esbonio sut y mae eich profiad, sgiliau a diddordebau yn berthnasol i’r swydd,

Gofynnir i chi hefyd ddarparu enw a chyfeiriad dau ganolwr y gellir cysylltu â hwy os bydd eich cais yn llwyddiannus.

Y mae croeso i unrhyw ddarpar ymgeiswyr gysylltu â Bethan Vaughan ar 01267 237754 i drafod y swydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener, 7 Awst 2020 (Ganol dydd).

Bwriedir cyfweld ag ymgeiswyr llwyddiannus y rhestr fer yn fuan wedi’r dyddiad cau. 

Bwriad hanfodol y swydd

Bwriad hanfodol y swydd yw darparu cymorth gweinyddol i dîm o gyfrifwyr.

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd y swydd yn golygu gweithio gydag aelodau eraill staff y swyddfa fel rhan o dîm, a chyflawni’r dyletswyddau canlynol:

  1. Derbyn a gwneud galwadau ffôn gan ddelio gyda chleientiaid a sefydliadau fel Cyllid a Thollau.
  2. Ymgymryd â gwaith derbynnydd.
  3. Ymgymryd â gwaith teipio gan gynhyrchu gwaith o’r safon uchaf drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.
  4. Bod yn ymwybodol o natur gyfrinachol y gwaith a thrin pob mater yn unol â hynny.

Gofynion Personol

Hanfodol

  1. Sgiliau T.G. o safon dda a dealltwriaeth o raglenni Microsoft Office.
  2. Y gallu i gymryd cyfrifoldeb a gweithio’n annibynnol, ac i drefnu a blaenoriaethu dyletswyddau gwaith heriol er mwyn cyflawni gwaith y swyddfa.
  3. Sgiliau teipio ynghyd â sgiliau ysgrifenyddol o safon dda.
  4. Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Dymunol

  1. Profiad o weithio mewn swyddfa cyfrifwyr.

Penodiad

Dyddiad cychwyn y swydd hon, cyn gynted â phosib

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llyr James Cyf
Cyflog
yn dibynnu ar brofiad
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Awst