Llywodraeth Cymru

Is-gadeirydd

Dyddiad cau: 30 Hydref

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Penodi Is-gadeirydd

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn helpu i siapio dyfodol gofal iechyd yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru drwy ymgymryd â rôl Is-gadeirydd y Bwrdd Iechyd, felly beth am ddangos bod y gallu gennych chi i wneud gwahaniaeth go iawn i’r ddarpariaeth gwasanaeth iechyd ar gyfer pobl Cymru.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw un o’r sefydliadau GIG mwyaf yn Ewrop. Rydym yn cyflogi tua 14,500 o staff ac yn gwario oddeutu £1.4 biliwn bob blwyddyn ar ddarparu gwasanaethau iechyd a llesiant i boblogaeth o oddeutu 472,400 o bobl sy’n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Rydym hefyd yn gwasanaethu poblogaeth ehangach ar draws de a chanolbarth Cymru ar gyfer amrywiaeth o arbenigeddau.

Ein gweledigaeth yw creu cymuned lle nad yw’r gallu i ddewis bywyd iach yn dibynnu ar bwy ydych chi na ble rydych yn byw.

Rydym yn Fwrdd Iechyd sy’n addysgu gyda chysylltiadau agos â’r sector prifysgolion, a gyda’n gilydd rydym yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol, tra’n gweithio ar ymchwil a fydd, gobeithio, yn datgloi’r triniaethau ar gyfer afiechydon heddiw.

Bydd yr Is-gadeirydd yn aelod o’r Bwrdd a bydd yn dirprwyo ar ran y Cadeirydd yn ei absenoldeb am unrhyw reswm. Yn ogystal â’i rôl gorfforaethol ar draws holl gyfrifoldebau’r Bwrdd Iechyd, bydd gan yr Is-gadeirydd orchwyl penodol i oruchwylio perfformiad y Bwrdd Iechyd wrth gynllunio, darparu a gwerthuso gwasanaethau sylfaenol, cymunedol ac iechyd meddwl, gan sicrhau model gofal cytbwys sy’n diwallu anghenion poblogaeth y Bwrdd Iechyd.

Oherwydd COVID-19 mae holl gyfarfodydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cael eu cynnal o bell ar hyn o bryd.

Penodir yr Is-gadeirydd am gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd ac mae’r swydd yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiannol o dri diwrnod ar ddeg (13) y mis o leiaf, ond bydd hynny’n amodol ar ofynion y sefydliad. Bydd yr Is-gadeirydd yn gymwys i dderbyn tâl cydnabyddiaeth sy’n gyfwerth â £56,316 y flwyddyn.

Cafodd yr Is-gadeirydd blaenorol ei benodi’n Gadeirydd y Bwrdd yn ddiweddar felly mae swydd yr Is-gadeirydd parhaol yn wag ar hyn o bryd. Mae Is-gadeirydd Dros Dro yn ymgymryd â’r rôl honno ar hyn o bryd.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Hydref 2020. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn. Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 30 Tachwedd 2020.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Hydref
Rhagor o wybodaeth