Esgobaeth Bangor

Galluogydd y Gymraeg

Dyddiad cau: 7 Hydref

Mae yr swydd Galluogydd y Gymraeg yn rôl allweddol i brosiect Llan

Llan

Mae “Llan” yn brosiect saith mlynedd, gwerth £3m, a fydd yn gweld gweinidogaethau newydd yn datblygu ledled yr esgobaeth, wrth i ni ganolbwyntio ar estyn allan mewn ffyrdd newydd i’n cymunedau gyda chariad Duw yng Nghrist.

Bydd Llan yn ein galluogi i ddatblygu ein gweinidogaeth bererindod ym mhob cwr o’r esgobaeth, i dyfu cymuned eglwysig Gymraeg newydd a datblygu adnoddau efengylaidd yn Gymraeg, ac i lansio pedair menter gymdeithasol a fydd yn arloesi math newydd o bresenoldeb a thystiolaethu Anglicanaidd mewn pedair o’n trefi a’n pentrefi. Cewch ddarllen mwy am Llan yma

Ffrwd Iaith Llan

Ein gobaith yw y bydd buddsoddi mewn gweinidogaeth Gymraeg yn hwb efengylaidd obeithiol a sylweddol i’n canolbwynt strategol o ddatblygu gweinidogaethau newydd.

Môn a Gwynedd (y ddwy sir sy’n cwmpasu’r rhan fwyaf o diriogaeth Esgobaeth Bangor) yw’r unig ddwy sir yng Nghymru lle mae dros 50% o’r trigolion yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg.

Mae yna heriau, gan nad oes yna adnoddau Anglicanaidd cyson, Cymraeg, i gefnogi dysgu, addoli ac arloesi. Er fod yna lawer o gyrsiau a deunydd Saesneg ar gael yn hawdd, mae yna lawer llai ar gael yn y Gymraeg, o bob traddodiad Cristnogol, sy’n golygu mai dim ond ychydig o adnodau addas, cyfoes a sensitif sydd ar gael i gefnogi gweinidogaeth Anglicanaidd Gymraeg.

Mae ffrwd Iaith Llan yn rhagweld datblygu mynegiant newydd, ffres, drwy gyfrwng y Gymraeg yn y gymuned Gymraeg ei hiaith yn yr esgobaeth. Seilir y prosiect ar y model o fynegiant newydd sy’n dechrau gyda grŵp bychan, arloesol a fydd yn cychwyn ar ei weinidogaeth drwy wasanaethu a gwrando ar gymuned. Y grŵp arloesol hwn fydd y cnewyllyn cyntaf o bobl a fydd â’r egni i weithio ar, a datblygu, model newydd o fynegiant.

Mae ffrwd Iaith Llan yn rhagweld cyfuno mynegiant Cymraeg, newydd o Eglwys, ar y cyd â ffurfio cymuned breswyl “blwyddyn i ffwrdd” o Gymorthyddion Efengylaidd sy’n siarad Cymraeg. Gan ddysgu o lwyddiant cynlluniau Cymorthyddion Bugeiliol Eglwys Loegr, rhagwelir y bydd yna rhwng tri a phump o unigolion, sy’n ystyried eu dyfodol ac yn ystyried hefyd eu galwedigaeth i’r weinidogaeth Anglicanaidd, yn cael llety a chyflog am ddeuddeg mis er mwyn cyfannu a chymryd rhan mewn gweinidogaeth efengylaidd, flaengar trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r elfen hon yn rhan o ymrwymiad ehangach i feithrin galwadau ymysg siaradwyr a dysgwyr Cymraeg i’r offeiriadaeth ordeiniedig a gweinidogaethau trwyddedig eraill.

Bydd ffrwd Iaith Llan yn talu sylw i brinder adnoddau dysgu, addoli ac arloesi Cymraeg drwy alluogi datblygu adnoddau deniadol, o ansawdd da, Cymraeg ar gyfer efengylu, wedi’u targedu’n benodol at y grŵp 20-40 oed.

____________________________________________________________________

Galluogydd y Gymraeg

Rydym yn chwilio am Galluogydd y Gymraeg i weithio ledled yr esgobaeth i feithrin efengylu Cymraeg, ac i weithio ar-lein i ddatblygu a rhannu adnoddau Cymraeg newydd ymhell ac agos. Am disgrifiad y swydd, sgiliau a’r manyleb person ewch yma.

Prif delerau

  • Mae hon yn swydd llawn amser wedi’i hariannu am 5 mlynedd. Bydd yr oriau gwaith o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am-5pm.
  • Mae’r swydd yn cael ei gynnig o dan y telerau ac amodau cyflogaeth sy’n gymwys i apwyntiadau lleyg eraill gan Fwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor.
  • Cynigir cyflog gystadleuol, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad, yn ogystal â chyfraniad pensiwn hael.
  • Bydd hawl i 28 niwrnod o wyliau y flwyddyn, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus statudol.

Proses recriwtio

  • Dylid ymgeisio erbyn hanner dydd ar dydd Mercher 7 Hydref 2020.
  • I ymgeisio, anfonwch eich CV ynghyd â llythyr cais at Gyfarwyddwr Llan, James Tout – jamestout@cinw.org.uk
  • Dylai’ch CV gynnwys enwau dau ganolwr, a dylai un ohonynt fod yn gyflogwr presennol / mwyaf diweddar. Ni fyddwn yn cysylltu â chanolwyr heb geisio eich caniatâd.
  • Dylai’ch llythyr cais fod ddim hirach na dau ochr o bapur A4, a dylai ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y rôl.
  • Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal ar 19 a 25 Hydref 2020.

Mae croeso i chi gysylltu â Chyfarwyddwr Llan, James Tout – jamestout@cinw.org.uk am sgwrs anffurfiol cyn ymgeisio.

This is an advert for a vacancy at The Diocese of Bangor for a Welsh Language Enabler.  The ability to communicate through the medium of Welsh, both written and oral, is an essential requirement.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Esgobaeth Bangor
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Hydref