Llywodraeth Cymru

Penodi dau Aelod Annibynnol o’r Bwrdd

Dyddiad cau: 27 Tachwedd

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Tâl Cydnabyddiaeth: £9,360 gydag ymrwymiad amser o 4 diwrnod y mis o leiaf.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gyfrifol am ddiwallu anghenion iechyd a llesiant pobl Powys. Bwrdd iechyd gwledig yw hwn, gyda thua 138,000 o bobl yn byw ar draws ardal sy’n chwarter maint Cymru, ac mae’n darparu cynifer o wasanaethau ag y bo modd yn lleol.  Gwneir hyn yn bennaf drwy feddygon teulu a gwasanaethau gofal sylfaenol eraill, ysbytai cymunedol a gwasanaethau cymunedol. Comisiynir gwasanaethau eraill hefyd gan sefydliadau sy’n bartneriaid o amgylch y sir.

Mae dwy swydd wag wedi codi ar gyfer Aelodau Annibynnol o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Bydd gofyn i’r Aelodau Annibynnol newydd gymryd rhan fel aelodau llawn o’r Bwrdd sy’n gosod y strategaeth ar gyfer y sefydliad.  Yn ogystal â hyn, bydd disgwyl iddynt herio’n adeiladol, cyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau gan y Bwrdd a chraffu ar berfformiad y Tîm Gweithredol o ran bodloni nodau ac amcanion y cytunwyd arnynt.

Disgwylir y bydd yr ymgeiswyr yn gallu dangos y sgiliau craidd canlynol:

  • Deall problemau a blaenoriaethau iechyd yn ardal Bwrdd Iechyd a’r gallu i ddeall ei rôl a’i waith;
  • Y gallu i wneud yr aelodau gweithredol yn atebol am berfformiad, gan gynnal perthynas adeiladol ar yr un pryd;
  • Y gallu i ddarparu safbwynt gwybodus, diduedd a chytbwys ar amrywiaeth o faterion sensitif a chymhleth;
  • Dealltwriaeth eang o’r gofynion o ran llywodraethu gwybodaeth sydd eu hangen i gydymffurfio â deddfwriaeth ee y Ddeddf Diogelu Data;
  • Y gallu i “Roi Cleifion yn Gyntaf”.
  • Y gallu i weithio fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth â sefydliadau allweddol eraill.
  • Y gallu i werthfawrogi a pharchu eraill.
  • Y gallu i gyfathrebu’n agored ac yn onest.

Mae cyfarfodydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi’u symud ar-lein ers dechrau’r pandemig Covid-19.  Y bwriad presennol yw parhau â chyfarfodydd rhithwir.  Cyn y pandemig, roedd cyfarfodydd y Bwrdd yn cael eu cynnal yn swyddfeydd y Bwrdd ym Mronllys, Aberhonddu.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru hyrwyddo cyfle cyfartal a’i wneud yn rhan annatod o bob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus.  Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Cedwir at egwyddor cystadleuaeth deg ac agored a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 27/11/2020 am 4pm. 

Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law wedi’r dyddiad hwn.  Disgwylir cynnal cyfweliadau yn ystod Ionawr 2020.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Tachwedd
Rhagor o wybodaeth