Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol, Cyllid

Dyddiad cau: 6 Tachwedd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Tâl o £15,936 gydag ymrwymiad amser o 4 diwrnod y mis

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn helpu i lunio dyfodol gofal iechyd yn ardal Gwent ac yn GIG Cymru drwy ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol Cyllid ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Bydd y rôl yn cyfrannu’n weithredol at ymateb i’r her o ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol yn unol â chyfeiriad strategol GIG Cymru yn ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Bydd gennych ddealltwriaeth arbenigol o Gylllid a gwybodaeth hefyd am faterion a blaenoriaethau cymunedol lleol, y gallu i ddefnyddio dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar y dinesydd i hybu pwrpas y Bwrdd o ran gwasanaethu’r cyhoedd ynghyd â phrofiad sefydliadol, y gall y Bwrdd Iechyd elwa arnynt yn y dyfodol. Bydd y sawl a benodir yn chwarae rhan lawn a gweithgar yng ngwaith llywodraethu corfforaethol a chlinigol y bwrdd iechyd. Bydd yn cydweithio’n agos â sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eraill ac yn cyfrannu at lywodraethiant da yn y Bwrdd Iechyd gan sicrhau ei fod yn agored ac yn onest drwy gyfrannu’n llawn at brosesau’r bwrdd ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod ond rhoddir ystyriaeth i’r angen i gael amrywiaeth gytbwys o sgiliau ar y Bwrdd.

Penodir yr Aelod Annibynnol am gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd. Mae swyddi Aelodau Annibynnol yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o bedwar (4) diwrnod y mis o leiaf, ond bydd hynny’n amodol ar ofynion y sefydliad, a fydd yn aml yn fwy na’r isafswm gofynnol.

Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd ym Mhencadlys y Bwrdd Iechyd yn Ysbyty Sant Cadog, Caerllion, ond gellid eu cynnal mewn lleoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd.

Os ydych yn wirioneddol awyddus i chwarae rhan lawn a gweithgar yn y gwaith o lywodraethu Bwrdd Iechyd, ac i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl Cymru, fe hoffem glywed oddi wrthych.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i wneud yn rhan annatod o bob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus.  Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu ymlyniad crefyddol, na beichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 06/11/2020 am 4pm.

Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law wedi’r dyddiad hwn. Disgwylir cynnal cyfweliadau yn ystod 11/01/2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Tachwedd
Rhagor o wybodaeth