Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol ar gyfer Cyllid

Dyddiad cau: 30 Hydref

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA

Tâl cydnabyddiaeth:  £13,344 y flwyddyn, ynghyd â chostau rhesymol

Ymrwymiad amser: mae’r swydd yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o bedwar (4) diwrnod y mis o leiaf, ond bydd yn ddibynnol ar alwadau sefydliadol ac mae’n aml yn uwch na’r gofyniad sylfaenol.   

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sy’n cynllunio ac yn darparu holl wasanaethau gofal iechyd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) i bobl yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a’r siroedd cyfagos, ar gyfer poblogaeth o tua 384,000, ar draws ardal sy’n cwmpasu chwarter o ehangdir Cymru.

Mae’n darparu gwasanaethau Acíwt, Sylfaenol, Cymunedol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu drwy Ysbytai Cymuned a Chyffredinol, Canolfannau Iechyd, Ymarferwyr Cyffredinol, Deintyddion, Fferyllwyr ac Optometryddion ac ar safleoedd eraill.

Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn awr yn recriwtio Aelod Annibynnol, sydd â diddordeb arbennig ac arbenigedd mewn Cyllid, i ymuno â’i Fwrdd.

Gan y bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar bortffolio Cyllid y Bwrdd Iechyd Prifysgol, mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn chwilio am Aelod Annibynnol sydd â sgiliau mewn perthynas â Systemau Ariannol a Rheoli Ariannol mewn sefydliadau mawr, a gwybodaeth amdanynt. Rhaid bod yr Aelod Annibynnol yn gallu dangos dealltwriaeth o rôl Archwilio Ariannol a Llywodraethu Ariannol, ynghyd â phrofiad o gymhwyso gwybodaeth a sgiliau cyllid arbenigol mewn amgylchedd bwrdd. Bydd y Bwrdd Iechyd Prifysgol yn disgwyl i’r Aelod Annibynnol fod yn aelod cymwysedig o’r Pwyllgor Ymgynghorol Cyrff Cyfrifyddiaeth (CCAB) neu Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA).

Cynhelir cyfarfodydd yn Adeilad Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3BB, ac mewn lleoliadau ar draws ardal ddaearyddol y Bwrdd Iechyd, yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae cyfarfodydd o bell, gan ddefnyddio systemau digidol, wedi cael eu treialu yn ystod cyfnod COVID-19 a bu’r rhain yn llwyddiannus iawn.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Hydref 2020. Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ganol mis Rhagfyr neu ddechrau mis Ionawr.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Hydref
Rhagor o wybodaeth