Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol ar gyfer y Gymuned (y Gymraeg yn hanfodol)  

Dyddiad cau: 27 Tachwedd

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA

Tâl cydnabyddiaeth:  £13,344 y flwyddyn a chostau rhesymol 

Ymrwymiad amser: mae’r swydd yn seiliedig ar ymrwymiad tybiedig o 4 (pedwar) diwrnod y mis o leiaf, ond bydd hynny’n amodol ar ofynion y sefydliad ac mae’n aml yn fwy na’r isafswm gofynnol. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) sy’n cynllunio ac yn darparu holl wasanaethau gofal iechyd y GIG i bobl Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a’r siroedd cyffiniol, sef cyfanswm o tua 384,000 o bobl ar draws chwarter arwynebedd tir Cymru.

Mae’n darparu gwasanaethau acíwt, sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac anableddau dysgu drwy ysbytai cyffredinol a chymunedol, canolfannau iechyd, meddygon teulu, deintyddion, fferyllwyr ac optometryddion, a safleoedd eraill.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn awyddus i recriwtio Aelod Annibynnol i ymuno â’i Fwrdd, a fydd â diddordeb ac arbenigedd arbennig yn y Gymuned.

Gan y bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar ymgysylltu â’r cymunedau yn ardal y Bwrdd Iechyd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, mae’r Bwrdd Iechyd yn chwilio am Aelod Annibynnol sy’n gallu dangos gwybodaeth am faterion a blaenoriaethau cymunedol lleol ac empathi â hwy; sy’n rhoi’r dinesydd yn ganolog ac yn hyrwyddo diben y Bwrdd wrth wasanaethu’r cyhoedd; ac sydd â phrofiad sefydliadol a fydd o fudd i ddatblygiad y Bwrdd Iechyd. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Cynhelir cyfarfodydd yn Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB, ac mewn lleoliadau ar draws ardal ddaearyddol y Bwrdd Iechyd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.  Yn ystod cyfnod COVID-19 mae cyfarfodydd o bell, gan ddefnyddio systemau digidol, wedi’u treialu ac mae hynny bod yn llwyddiannus.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i wneud yn rhan annatod o bob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus.  Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu ymlyniad crefyddol, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 27 Tachwedd 2020.  Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law wedi’r dyddiad hwn. Disgwylir cynnal cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 4 Ionawr neu 11 Ionawr 2020.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Tachwedd
Rhagor o wybodaeth