Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol ar gyfer y Trydydd Sector

Dyddiad cau: 27 Tachwedd

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA

Tâl cydnabyddiaeth:  £13,344 y flwyddyn, ynghyd â chostau rhesymol

Ymrwymiad amser: mae’r swydd yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o bedwar (4) diwrnod y mis o leiaf, ond bydd hyn yn ddibynnol ar alwadau sefydliadol ac mae’n aml yn uwch na’r gofyniad sylfaenol. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd Prifysgol) sy’n cynllunio ac yn darparu holl wasanaethau gofal iechyd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) i bobl Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a’r siroedd cyfagos, sef cyfanswm o tua 384,000 o bobl ar draws chwarter arwynebedd tir Cymru.

Mae’n darparu gwasanaethau acíwt, sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac anableddau dysgu drwy ysbytai cyffredinol a chymunedol, canolfannau iechyd, meddygon teulu, deintyddion, fferyllwyr ac optometryddion, a safleoedd eraill.

Ar hyn o bryd, mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn recriwtio Aelod Annibynnol i ymuno â’i Fwrdd. Bydd yr Aelod newydd yn unigolyn sydd â diddordeb arbennig yn y Trydydd Sector ac arbenigedd yn y maes hwnnw.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn dymuno penodi Aelod Annibynnol i ymuno â’i Fwrdd. Bydd yr Aelod newydd yn unigolyn sydd â diddordeb arbennig yn y Trydydd Sector ac arbenigedd yn y maes hwnnw. Rhaid iddo fod yn gweithio i sefydliad trydydd sector, neu’n aelod o sefydliad o’r fath, yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro. Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn edrych am rywun a all ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o’r trydydd sector yn yr ardaloedd hyn ac sy’n gallu defnyddio eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â’r trydydd sector mewn amgylchedd bwrdd strategol. 

Cynhelir cyfarfodydd yn Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB, ac mewn lleoliadau ar draws ardal ddaearyddol y Bwrdd Iechyd, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae’r defnydd o gyfarfodydd o bell, gan ddefnyddio systemau digidol, wedi’i dreialu yn ystod y cyfnod COVID-19 ac mae wedi bod yn llwyddiannus.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 27 Tachwedd 2020.  Ni fyddwn yn ystyried ffurflenni cais a ddaw i law wedi’r dyddiad hwn. Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 4 Ionawr neu 11 Ionawr 2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Tachwedd
Rhagor o wybodaeth