Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – TGCh

Dyddiad cau: 6 Tachwedd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Tâl cydnabyddiaeth o £15,936 gydag ymrwymiad amser o 4 diwrnod y mis.

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn helpu i siapio dyfodol gofal iechyd yn ardal Gwent a Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru drwy ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Rydym yn edrych am unigolyn dynamig i ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol – TGCh o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu’n weithredol i ymateb i’r her o gyfrannu at ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn unol â chyfeiriad strategol GIG Cymru yn ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Fel Aelod Annibynnol – TGCh, bydd gennych wybodaeth arbenigol am TGCh, profiad o weithio mewn sefydliad, dealltwriaeth o faterion a blaenoriaethau cymunedol lleol a’r gallu i ddefnyddio dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar y dinesydd i hybu diben y Bwrdd Iechyd o ran gwasanaethu’r cyhoedd, a fydd o fudd i’r Bwrdd Iechyd yn y dyfodol. Bydd y sawl a benodir yn chwarae rhan lawn a gweithgar yng ngwaith llywodraethu corfforaethol a chlinigol y Bwrdd Iechyd, yn cydweithio’n agos â sefydliadau eraill yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector ac yn cyfrannu at weithgarwch llywodraethu da y Bwrdd Iechyd gan sicrhau ei fod yn agored ac yn onest drwy gyfrannu’n llawn at brosesau’r Bwrdd ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Gwneir y penodiad ar sail teilyngdod ond rhoddir ystyriaeth i’r angen i gael amrywiaeth gytbwys o sgiliau ar y Bwrdd.

Penodir yr Aelod Annibynnol am gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd. Mae swyddi Aelodau Annibynnol yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o bedwar (4) diwrnod y mis o leiaf, ond bydd hynny’n amodol ar ofynion y sefydliad ac mae hynny’n aml yn fwy na’r isafswm gofynnol.

Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd ym Mhencadlys y Bwrdd Iechyd, Ysbyty Sant Cadog, Caerllion fel arfer ond gellir eu cynnal mewn lleoliadau ledled ardal y Bwrdd Iechyd.

Os ydych yn wirioneddol awyddus i chwarae rhan lawn a gweithgar yn y gwaith o lywodraethu Bwrdd Iechyd, ac i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl Gwent a Chymru, hoffem glywed gennych.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 06/11/2020 am 4pm.

Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn.

Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 11/01/2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Tachwedd
Rhagor o wybodaeth