Llywodraeth Cymru

Penodi Is-Gadeirydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dyddiad cau: 17 Rhagfyr

Cydnabyddiaeth ariannol:

Ar hyn o bryd, mae’r tâl i Is-gadeirydd y Bwrdd Iechyd yn swm penodol o £47,736 -adolygiad cyflog yn yr arfaeth.

Mae gennym gyfle cyffrous i helpu i lywio dyfodol gofal iechyd yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru trwy ymgymryd â rôl Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Felly, beth am ddangos bod gennych y gallu i wneud gwahaniaeth o bwys ym maes darparu gwasanaethau iechyd i bobl Cymru.

Os ydych yn wirioneddol awyddus i gymryd rhan lawn a gweithgar yn y gwaith o lywodraethu Bwrdd Iechyd, ac i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl Cymru, fe hoffem glywed oddi wrthych. Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i ymgymryd â rôl Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Gwneir y penodiad ar sail teilyngdod er y rhoddir ystyriaeth i’r angen i sefydlu cymysgedd sgiliau cytbwys ac amrywiaeth y Bwrdd.

Penodir yr Is-gadeirydd am gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd. Mae swydd yr Is-gadeirydd yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o dri diwrnod ar ddeg (13) y mis o leiaf, ond bydd hynny’n dibynnu ar ofynion y sefydliad ac mae hynny’n aml yn fwy na’r isafswm gofynnol.

Gwybodaeth gryno am gefndir y Corff

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn darparu ac yn comisiynu ystod lawn o wasanaethau iechyd poblogaeth, mewn ysbytai ac yn y gymuned, ar gyfer trigolion y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau gofal sylfaenol lleol; Practisau Meddygon Teulu, Practisau Deintyddol, Practisau Optometreg a Fferylliaeth Gymunedol a rhedeg ysbytai, canolfannau iechyd a thimau iechyd cymunedol. Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn gyfrifol am wneud trefniadau i breswylwyr gael mynediad at wasanaethau iechyd mwy arbenigol lle na ddarperir y rhain o fewn ffin y Bwrdd Iechyd.

Rheswm dros benodi

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn bwriadu penodi Is-gadeirydd a fydd yn aelod o’r Bwrdd Iechyd a hefyd yn Cadeirio nifer o Bwyllgorau’r Bwrdd. Bydd disgwyl i’r Is-gadeirydd gadeirio’r Bwrdd yn absenoldeb y Cadeirydd.

Bydd yr Is-gadeirydd yn ychwanegu gwerth at y Bwrdd Iechyd drwy arfer arweinyddiaeth a rheolaeth gref, gan gynnwys:

  • cyfrannu at bennu cyfeiriad strategol y sefydliad
  • sefydlu a chynnal fframwaith llywodraethu ac atebolrwydd y sefydliad, gan gynnwys ei werthoedd a’i safonau ymddygiad
  • sicrhau y cyflawnir nodau ac amcanion y sefydliad drwy herio a chraffu’n effeithiol ar berfformiad y Bwrdd Iechyd ar draws pob maes gweithgarwch.
  • cyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau a llywodraethu o ansawdd da yn y Bwrdd Iechyd
  • profiad o weithio mewn cymunedau a thimau amlddisgyblaethol rhanddeiliaid allweddol mewn llywodraeth leol.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 17 Rhagfyr 2020 am 4pm. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn. Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 1 Chwefror 2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Rhagfyr
Rhagor o wybodaeth