Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd a phum Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: 14 Rhagfyr

AWDURDOD IECHYD ARBENNIG

IECHYD A GOFAL DIGIDOL CYMRU

 

Tâl cydnabyddiaeth: Is-gadeirydd – £21,408 y flwyddyn, ynghyd â threuliau rhesymol

Aelodau Annibynnol – £9,360, ynghyd â threuliau rhesymol

Ymrwymiad amser: mae’r swyddi’n seiliedig ar ymrwymiad tybiannol o leiaf:

 wyth (8) diwrnod y mis, ar gyfer yr Is-gadeirydd, a

pedwar (4) diwrnod y mis, ar gyfer yr Aelodau Annibynnol,

ond bydd hyn yn amodol ar ofynion y sefydliad, ac yn aml mae’n fwy na’r gofyniad sylfaenol. 

 Mae’r broses recriwtio wedi dechrau ar gyfer penodi Is-gadeirydd a phum Aelod Annibynnol (nad ydynt yn Swyddogion) i Fwrdd yr Awdurdod Iechyd Arbennig, Iechyd a Gofal Digidol Cymru sydd i’w sefydlu cyn bo hir. Bydd hwn yn sefydliad newydd ac uchelgeisiol a ddaw i rym ar 1 Ebrill 2021. Mae Llywodraeth Cymru’n creu Iechyd a Gofal Digidol Cymru i arwain ar drawsnewid iechyd a gofal digidol. Gwneir y gwaith hwn ar hyn o bryd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS), sefydliad a gynhelir ar hyn o bryd gan Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

Dyma gyfle unigryw a chyffrous i fod yn rhan o sefydliad a fydd yn gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru, gan arwain a llunio dyfodol digidol drwy raglen feiddgar ac uchelgeisiol o integreiddio ac arloesi. Bydd sefydlu Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cryfhau llywodraethu ac atebolrwydd, o ran cydberthnasau â sefydliadau eraill GIG Cymru, arweinyddiaeth gryfach a gwell dealltwriaeth o newid digidol.

Bydd yn ofynnol i’r Is-gadeirydd a’r Aelodau Annibynnol chwarae rhan lawn a gweithredol yn y gwaith o lywodraethu Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Fel aelod llawn o’r bwrdd, bydd gofyn ichi gyfrannu at bennu strategaeth y sefydliad newydd hwn. Yn ogystal, bydd disgwyl ichi herio’n adeiladol, cyfrannu at broses gwneud penderfyniadau’r Bwrdd a chraffu ar berfformiad y tîm gweithredol o ran bodloni nodau ac amcanion y cytunwyd arnynt.

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gyfrifol am wasanaethau ledled Cymru ac efallai y bydd yn ofynnol i ddeiliaid swyddi deithio i’r brif swyddfa yng Nghaerdydd a lleoliadau eraill ledled Cymru i fynychu cyfarfodydd a chyflawni dyletswyddau eraill sy’n gysylltiedig â’r rolau. Mewn ymateb i COVID-19, cynhelir cyfarfodydd hefyd drwy lwyfannau digidol. Lle mae hyn wedi bod yn effeithiol, mae’n debygol o barhau.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau nad yw unrhyw

ymgeisydd cymwys ar gyfer swydd gyhoeddus yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais, ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00, 14 Rhagfyr 2020. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn.

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon, ffoniwch 03000255454.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Rhagfyr
Rhagor o wybodaeth