Mudiad Meithrin

Swyddog Adnoddau Dynol (rhan amser)

Dyddiad cau: 29 Tachwedd

Lleoliad: Lleolir y swydd yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Llangefni neu Wrecsam) ond bydd disgwyl i’r person ymweld â’r brif Swyddfa yn Aberystwyth yn rheolaidd. Ar hyn o bryd, yn sgil Cofid-19 fe fydd trefniadau gweithio o adref yn weithredol.

Oriau: Rhan Amser, 15 awr yr wythnos

Cymwysterau: Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Rhian Hanmer-Jones

rhian.hanmer-jones@meithrin.cymru

https://www.meithrin.cymru/swyddi/i/169549/desc/swyddog-adnoddau-dynol-rhan-amser/

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch.

Oherwydd hyn, ynghyd a diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai: dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Amser cau: 11.59yh 29.11.2020

Dyddiad cyfweliadau: 04.12.2020

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Cyflog
MM15 – MM20 £20,620 – £24,045 (pro rata)
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC.doc
Disgrifiad swydd
Swyddog-Adnoddau-Dynol.2020.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Tachwedd