Barddas

Cydlynydd

Dyddiad cau: 12 Awst

Swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson trefnus a brwdfrydig chwarae rhan sylweddol yn datblygu’r cyfraniad a wna’r Gymdeithas ym myd barddoniaeth Gymraeg.

Chwiliwn am unigolyn egnïol sy’n meddu ar sgiliau gweinyddol o’r radd flaenaf, ynghyd â meistrolaeth o’r cyfryngau cymdeithasol at ddiben hyrwyddo a marchnata yn greadigol. Byddai’n hynod o fanteisiol petai’r unigolyn yn gyfarwydd â byd barddoniaeth a llenyddiaeth yng Nghymru heddiw, gan amlygu brwdfrydedd tuag at amcanion a gweithgaredd Barddas.

Bydd y dyletswyddau yn cyffwrdd â phob agwedd ar waith Barddas:                   Y Gymdeithas Gerdd Dafod.

Am fanylion llawn a swydd ddisgrifiad, ewch i wefan Barddas, gweler isod.

Cyfweliadau: dydd Iau, 20 Awst (trwy Zoom)

 

TELERAU

Pecyn yn cynnwys:

Cyflog: £29,600 pro rata am 20 awr yr wythnos

 • Cyfraniad cyflogwr at bensiwn o 5%
 • Gweithio oriau hyblyg ac o gartref
 • Ad-daliad o 45c y filltir am gostau teithio achlysurol
 • Darperir cyfrifiadur a thrafodir trefniant ffon

Prif Ddyletswyddau

 • Cyfrifoldeb am holl waith gweinyddol Barddas: Y Gymdeithas Gerdd Dafod gan barhau i foderneiddio ein prosesau
 • Paratoi ar gyfer, gweinyddu, mynychu ac adrodd i 3 chyfarfod Pwyllgor Gwaith y flwyddyn (a’r Is-bwyllgor Cyhoeddiadau)
 • Gweinyddu gwefan Barddas a chyfrannu’n gyson i’r cyfryngau cymdeithasol
 • Cynorthwyo gyda cheisiadau grant a gweinyddu grantiau
 • Gweinyddu’r drefn aelodaeth a thanysgrifiadau
 • Trefnu digwyddiadau lansio llyfrau a hyrwyddo
 • Cynorthwyo Golygydd Cyhoeddiadau Barddas a Golygydd Cylchgrawn Barddas
 • Gweinyddu prosesau dosbarthu llyfrau
 • Cadw cyfrif manwl a chywir o werthiant llyfrau (trefniadau cadw stoc i’w hadolygu gyda deiliad y swydd)
 • Hwyluso gwaith y Gymdeithas wrth iddi ymdrechu i gynyddu ei gweithgaredd yn y gymuned ac mewn ysgolion
 • Gweithio ar stondin Barddas yn yr Eisteddfod Genedlaethol
 • Ymwneud a threfniadau Gŵyl Gerallt yn flynyddol
 • Unrhyw waith arall addas sy’n hwyluso gwaith y Gymdeithas

Atebolrwydd

Bydd y Cydlynydd yn atebol i’r Pwyllgor Gwaith, gyda’r Cadeirydd yn reolwr llinell

Anfonwch lythyr cais a CV at swyddi@barddas.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Barddas
Cyflog
£29,600 pro rata am 20 awr yr wythnos
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Awst
Rhagor o wybodaeth