Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Cynorthwyol Cynnwys Digidol

Dyddiad cau: 24 Medi

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion.  Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan.  Rydym yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm ar gyfer y swydd canlynol:

Swyddog Cynorthwyol Cynnwys Digidol (01164)

Llawn Amser, Cyfnod Penodol am 12 mis

Lleoliad: I’w drafod

 

  Y Rôl

Y prif ddyletswyddau fydd:

 • Gweithredu a chyfrannu at ddatblygiad Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol y Ganolfan, gan fonitro ac ymateb i sylwadau a sgyrsiau ar draws yr holl gyfrifon cymdeithasol a rhoi gwasanaeth cwsmer gwych i ddysgwyr.  Defnyddio llwyfannau i amserlenni cynnwys er mwyn creu llif cyson o newyddion a gwybodaeth amrywiol; dadansoddi, rheoli a newid amserlenni lle bo angen i optimeiddio ymweliadau.
 • Sicrhau bod cynnwys y safle rhyngweithiol – dysgucymraeg.cymru – yn cael ei gadw’n gyfredol ar bob adeg, gan addasu a chynhyrchu cynnwys ysgrifenedig, graffeg a chlyweledol fel bo’r angen.  Cydweithio gyda holl adrannau’r Ganolfan er mwyn sicrhau bod y safle yn ymateb i anghenion dysgwyr y Gymraeg.
 • Defnyddio Google Analytics a dulliau eraill i helpu gwerthuso ymgyrchoedd ac adnabod arferion da sy’n arwain at gynnydd mewn gweithgaredd yn ogystal ag unrhyw welliannau.  Paratoi adroddiadau misol.
 • Bod yn effro i ddatblygiadau, llwyfannau a chyfleoedd digidol newydd a chynnig syniadau creadigol a gweithredu’r syniadau hynny.

  Mae’r buddion yn cynnwys

 • Cyflog: £22,417 – £25,941 y flwyddyn
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
 • Cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu
 • Cynllun Pensiwn y Cyflogwr (USS)

  Gofynion

Bydd yn ofynnol i chi fod â cymhwyster addysgol addas. Hefyd dylai fod gennych y canlynol:

 • Profiad o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
 • Profiad o ddefnyddio systemau rheoli gwefannau h.y. ‘Content Management System’
 • Profiad o greu cynnwys digidol
 • Profiad o weithio’n effeithiol fel unigolyn, fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
 • Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Y gallu i gyflawni gwaith yn erbyn terfynau amser tynn

Ceir manylion pellach, gan gynnwys Manyleb yr Unigolyn yn llawn yn y Disgrifiad Swydd ar ein gwefan.

  Sut i Wneud Cais

I wneud cais, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais (ar ein gwefan) a’i dychwelyd i’r adran AD erbyn 12yp ar 24 Medi 2020. Derbynnir CVs fel dogfennau ategol yn unig. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i ddod am gyfweliad.

Am fanylion pellach, ewch i www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/. Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfle hyn, mae croeso i chi gysylltu â Marc Morris drwy ebostio marc.morris@dysgucymraeg.cymru. Gyfer pob ymholiad arall, cysylltwch â’r Adnoddau Dynol ar 01792 481277 neu swyddi@pcydds.ac.uk

Mae’r Drindod Dewi Sant, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, yn casglu ac yn prosesu data personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr am swyddi.  Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swydd.

This is an advert for a vacancy at the National Centre for Learning Welsh / Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  The ability to communicate through the medium of Welsh, both written and oral, is an essential requirement.

I ymgeisio, gweler isod.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Cyflog
£22,417 – £25,941 y flwyddyn
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Medi
Rhagor o wybodaeth