Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth)

Dyddiad cau: 3 Tachwedd

Cyfeirnod y Swydd: 01182

Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA)

Rhan Amser (14 awr yr wythnos), Cyfnod Penodol am flwyddyn

 

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i benodi unigolyn â chymwysterau a phrofiad addas ar gyfer swydd Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth) ar ein campws Abertawe.

Y Rôl

Mae’r Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth) yn swydd newydd i gefnogi wrth ddatblygu ymgysylltu â chyflwyno addysg Cyfrwng Cymraeg a datblygu addysg Cyfrwng Cymraeg yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (Gwyddoniaeth).  Mae’r rôl hon yn ddatblygiad ar y cynlluniau blaenorol llwyddiannus yng Ngholeg Celf Abertawe.  Ers uno Cyfadrannau yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, mae’r cyfle wedi codi i gefnogi a hwyluso twf ar gyfer y ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (Gwyddoniaeth).

Bydd deiliad y swydd hon yn gweithio ochr yn ochr â’r Cydlynydd Cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe, yn ogystal â bod yn atebol i’r Cyfarwyddwr Academaidd (Celf a’r Cyfryngau), Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru.

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi’r Cydlynydd Cyfrwng Cymraeg ar gyfer y cyflwyno Cyfrwng Cymraeg yn Abertawe o fewn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru, gyda’r nod o archwilio meysydd academaidd ar gyfer datblygu’r cyflwyno Cyfrwng Cymraeg, yn ogystal â chefnogi ymgysylltu allanol gyda’r unedau marchnata, recriwtio a chyfoethogi.

Y nodau cyffredinol yw:

 • denu rhagor o ddysgwyr i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg
 • datblygu’r berthynas rhwng ysgolion, y sector AB ac AU a sefydlwyd eisoes, ond gan ganolbwyntio ar gyfrwng Cymraeg
 • hyrwyddo cyfleoedd i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg o fewn Addysg Uwch gan gynnwys gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • cefnogi’r Cydlynydd Cyfrwng Cymraeg

Ceir manylion pellach yn y Disgrifiad Swydd ar ein gwefan.

Mae’r buddion yn cynnwys

 • Cyflog: £26,715 – £30,046 pro rata y flwyddyn
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, pro rata (ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau, pro rata)
 • Cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu
 • Cynllun Pensiwn y Cyflogwr (USS)

Gofynion

Bydd yn ofynnol i chi fod ar gymhwyster Addysg Uwch perthnasol. Hefyd dylai fod gennych y canlynol:

 • Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg gyda sgiliau llafar ac ysgrifenedig ardderchog
 • Profiad o weithio mewn disgyblaeth yn gysylltiedig â Gwyddoniaeth mewn swydd addysgol
 • Sgiliau rheoli prosiectau gan gynnwys gweithio i gyllidebau ac amserlenni tynn
 • Gallu i ymgymryd ag ymgysylltu â’r cyfryngau cymdeithasol
 • Profiad o gydlynu a/neu ysgrifennu adnoddau addysgol
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
 • Gallu i roi sylw i fanylion
 • Sgiliau TG Ardderchog

Ceir manylion pellach, gan gynnwys Manyleb yr Unigolyn yn llawn yn y Disgrifiad Swydd ar ein gwefan.

Sut i Wneud Cais

I wneud cais, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais (ar ein gwefan) a’i dychwelyd i’r adran AD erbyn 12pm ar 3 Tachwedd 2020. Derbynnir CVs fel dogfennau ategol yn unig. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i ddod am gyfweliad.

Am fanylion pellach, ewch i www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/. Ar gyfer ymholiad, cysylltwch â’r Adnoddau Dynol ar 01792 481277 neu swyddi@pcydds.ac.uk

Mae’r Drindod Dewi Sant, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, yn casglu ac yn prosesu data personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr am swyddi.  Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swydd.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
3 Tachwedd