Llywodraeth Cymru

3 x Aelod Anweithredol

Dyddiad cau: 1 Awst

Awdurdod Cyllid Cymru (ACC)

Tâl cydnabyddiaeth – £300 y dydd, pro rata a threuliau rhesymol – 2 i 3 diwrnod y mis

Rydym yn croesawu’n benodol geisiadau gan bobl sydd â phrofiad bywyd ac sy’n dod o grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys pobl anabl, menywod, pobl dan 30 oed, lesbiaid a hoywon a phobl ddeurywiol, traws neu ryngrywiol (LGBTI+), a phobl o gefndir du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol.

Mae’r ACC, a sefydlwyd fel adran anweinidogol o Lywodraeth Cymru, wedi bod yn weithredol ers 1 Ebrill 2018. Ein diben pennaf yw gweinyddu a chasglu trethi datganoledig cyntaf Cymru; sef y Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Sefydliad bach, digidol rydym ni, sy’n cyflogi tua 80 o gydweithwyr. Rydym yn ymroddedig i ddysgu, arloesi a newid parhaus er mwyn gwella gwasanaethau i’n trethdalwyr.

Rydym yn chwilio am dri Aelod Bwrdd newydd a fydd yn rhannu ein gwerthoedd ac yn cynnig safbwynt ffres i gefnogi a llywio ein sefydliad, gan weithio gyda’n Haelodau Bwrdd profiadol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr â phrofiad amrywiol a enillwyd yn y sector cyhoeddus neu’r sector preifat, a thrwy brofiad gwirfoddol neu â thâl. Nid oes angen i ymgeiswyr fod wedi cael profiad blaenorol o fod yn Aelod Bwrdd Anweithredol.

Mae’r ACC yn ymrwymedig i gydraddoldeb ac amrywiaeth ei Aelodau Bwrdd ac yn croesawu ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae’n lle cyffrous i weithio ynddo ac yn gyfle gwych i wasanaethu pobl Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16:00 1 Awst 2021

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Awst
Rhagor o wybodaeth