Cronfa Gymunedol

Aelod o Bwyllgor Cymru (x 2 swydd)

Dyddiad cau: 19 Ebrill

A allech helpu i benderfynu sut y mae arian y Loteri Genedlaethol yn cefnogi cymunedau yng Nghymru?

Mae gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ddau gyfle cyffrous i bobl sy’n angerddol am wneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau yng Nghymru. Rydym yn chwilio am ddau berson i ymuno â’n Pwyllgor Cymru.

Ynglŷn â’r rôl

Mae Pwyllgor Cymru yn helpu i lunio cyfeiriad strategol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Mae aelodau ein Pwyllgor yn chwarae rhan bwysig o ran sicrhau, fel ariannwr cymunedol mwyaf y DU, ein bod yn bwrw ymlaen â’n cenhadaeth o gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Mae hwn yn gyfnod ansicr i bobl yng Nghymru. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi chwarae rhan bwysig wrth ariannu ymatebion cymunedol i bandemig COVID-19. Wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol, bydd ein pwyllgor yn helpu i gytuno ar gyfeiriad i sicrhau bod arian y Loteri Genedlaethol yn helpu cymunedau yng Nghymru i wella a dod yn fwy gwydn.

Fel rhan o Bwyllgor Cymru byddwch hefyd yn helpu i wneud penderfyniadau ariannu diduedd, gan y byddwch weithiau’n cael mewnbwn yn ein Pwyllgorau ariannu.

Bydd yr ymgeiswyr yn gweithredu fel llysgennad ar gyfer Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru a byddant weithiau’n cyfarfod â phrosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol ac yn mynychu digwyddiadau ar ran y Gronfa.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus ddealltwriaeth o a diddordeb yn nhirwedd wleidyddol, gymdeithasol a diwylliannol Cymru a rôl y sector gwirfoddol a chymunedol ynddynt, yn ogystal â dealltwriaeth o’r egwyddorion o dan fframwaith strategol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Pobl yn Arwain.

Mae angen i’n aelodau Pwyllgor ddeall materion cymhleth a rhyng-gysylltiol a gwneud penderfyniadau gan ystyried blaenoriaethau sy’n cystadlu. Dylent fod â phrofiad o gynrychioli sefydliad a bod yn barod i gynrychioli’r Gronfa mewn digwyddiadau cyhoeddus. Rydym yn recriwtio ar gyfer dau aelod newydd, ac mae’n rhaid i un ohonynt allu siarad Cymraeg yn rhugl.

Dyddiad Cau: Canol dydd, Dydd Llun Ebrill y 19eg

Gwybodaeth bellach ar gael yn y pecyn briffio ar ein gwefan: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/about/jobs

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cronfa Gymunedol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Ebrill