Estyn

Arolygwyr Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi (AEM)

Dyddiad cau: 10 Mawrth

Rydym yn chwilio am unigolion llawn symbyliad sydd â hanes o arwain yn llwyddiannus neu brofiad arbenigol mewn un neu fwy o’r meysydd arbenigedd canlynol:

 • Addysg uwchradd
 • Ysgolion annibynnol (prif ffrwd Uwchradd)
 • Y blynyddoedd cynnar, gyda ffocws penodol ar y sector nas cynhelir

Fel arolygydd, bydd y cyngor a’r argymhellion y byddwch yn eu rhoi yn dylanwadu ar ddyfodol addysg ledled Cymru.  Bydd eich gwaith o ddydd i ddydd yn cynnwys:

 • Arwain neu gyfrannu at arolygiadau, adroddiadau a gwaith cynghori, gan gynnwys arolygiadau o ddarparwyr addysg unigol ac adolygiadau ‘thematig’ ehangach yn rhychwantu sampl o ddarpariaeth yng Nghymru
 • Cymryd rhan mewn datblygiadau cenedlaethol a llunio cyngor proffesiynol sydd wedi’i lunio i lywio datblygiad polisi yn eich meysydd arbenigedd
 • Ymgymryd â gwaith sydd wedi’i lunio i gipio a lledaenu arfer orau a welwn drwy ein rhaglenni arolygu
 • Gweithio o fewn systemau a phrosesau cytûn a chyfrannu at dwf, datblygiad a newid sefydliadol o fewn Estyn
 • Sicrhau ansawdd adroddiadau arolygu ac arolygon thematig
 • Paratoi a chyflwyno hyfforddiant cychwynnol a hyfforddiant diweddaru i arolygwyr allanol a digwyddiadau i randdeiliaid allweddol
 • Bod yn ddelfryd ymddwyn ar gyfer gwerthoedd Estyn a gweithredu er lles plant a myfyrwyr bob amser
 • Hybu a diogelu lles y plant a phobl ifanc y byddwch yn dod i gysylltiad â nhw

Cyflog:  £63,880 – £74,730

Oriau gwaith – pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio

Lleoliad – Yn gweithio gartref, gan deithio i bob cwr o Gymru yn rheolaidd

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00yb, dydd Mercher, 10 Mawrth 2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Estyn
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Mawrth
Rhagor o wybodaeth