Estyn

Arolygydd Ychwanegol – Cyfle am Secondiad

Dyddiad cau: 6 Awst

Rydym yn chwilio am unigolion llawn symbyliad sydd â hanes o arwain yn llwyddiannus neu brofiad arbenigol mewn un neu fwy o’r meysydd arbenigedd canlynol y sector Cynradd addysg a hyfforddiant. Ar gyfer y swydd hon, mae medrau Cymraeg yn hanfodol.

Fel arolygydd, bydd y cyngor a’r argymhellion y byddwch yn eu rhoi yn dylanwadu ar ddyfodol addysg a hyfforddiant ledled Cymru.  Bydd eich gwaith o ddydd i ddydd yn cynnwys:

  • Arwain neu gyfrannu at arolygiadau, adroddiadau a gwaith cynghori, gan gynnwys arolygiadau o ddarparwyr addysg unigol ac adolygiadau ‘thematig’ ehangach yn rhychwantu sampl o ddarpariaeth yng Nghymru
  • Cymryd rhan mewn datblygiadau cenedlaethol a llunio cyngor proffesiynol sydd wedi’i lunio i lywio datblygiad polisi yn eich meysydd arbenigedd
  • Ymgymryd â gwaith sydd wedi’i lunio i gipio a lledaenu arfer orau a welwn drwy ein rhaglenni arolygu
  • Gweithio o fewn systemau a phrosesau cytûn a chyfrannu at dwf, datblygiad a newid sefydliadol o fewn Estyn
  • Sicrhau ansawdd adroddiadau arolygu ac arolygon thematig
  • Paratoi a chyflwyno hyfforddiant cychwynnol a hyfforddiant diweddaru i arolygwyr allanol a digwyddiadau i randdeiliaid allweddol
  • Bod yn ddelfryd ymddwyn ar gyfer gwerthoedd Estyn a gweithredu er lles dysgwyr bob amser
  • Hybu a diogelu lles y phobl ifanc ac oedolion bregus y byddwch yn dod i gysylltiad â nhw

Cyflog: Byddwn yn ad-dalu eich cyflogwr am eich cyflog chostau ac  argostau eraill (cyfraniadau pensiwn ac Yswiriant Gwladol y cyflogwr) am gyfnod y secondiad.

Oriau gwaith: pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio

Lleoliad: Yn gweithio gartref, gan deithio i bob cwr o Gymru yn rheolaidd

Mae manylion am sut i ymgeisio ar gael o www.estyn.llyw.cymru neu anfonwch neges e-bost atom am ragor o wybodaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00yb, Dydd Gwener, 6 Awst 2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Estyn
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Awst