Llywodraeth Cymru

Arolygydd AGC x 3

Dyddiad cau: 15 Mawrth

Band Cyflog: HEO / MB2

Grŵp:  EPS

Is-adran: Arolygiaeth Gofal Cymru

Cangen: Arolygiaeth Gofal Cymru

Lleoliad:  Caerfyrddin, Merthyr, Cyffordd Llandudno

Hyd y swydd os yw dros dro: Parhaol

Ystod y cyflog  : Swyddog Gweithredol Uwch – £30,600 – £37,410

Patrwm gwaith: 

Os yw’r swydd hon yn llawn amser, ystyrir ceisiadau gan staff sydd am weithio’n rhan amser neu ar sail rhannu swydd (Dylid atodi achos busnes yn Appoint os yw’n swydd llawn amser yn unig).          Llawn amser

Mae swyddi ar gael i ymgeiswyr sy’n dymuno gweithio’n rhan amser, ond bydd angen gweithio patrwm o isafswn o 28 awr dros 4 diwrnod, ar ddiwrnodau i’w cytyno.

Pwrpas y swydd:

AGC yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant.  Mae AGC yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl Cymru. Mae arolygu a gorfodi yn swyddogaethau allweddol er mwyn darparu gwasanaethau rheoleiddiedig diogel ac o ansawdd uchel i ddinasyddion Cymru.

Prif dasg Arolygydd yw sicrhau bod gwasanaethau gofal rheoleiddiedig yn darparu gofal diogel o ansawdd da, ac yn annog ac yn ysgogi gwelliant.  Caiff Arolygwyr y cyfle i ddefnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau i ddiogelu llesiant pobl sy’n defnyddio gwasanaethau rheoleiddiedig a chasglu gwybodaeth am ganlyniadau i bobl. Gall AGC ddefnyddio hyn yn ei gwerthusiad o gynghorau lleol ac i lywio’r gwaith o ddatblygu polisïau.

Bydd Arolygwyr yn atebol i Reolwr Tîm. Bydd ganddynt rôl bwysig i’w chwarae er mwyn sicrhau y caiff cyfrifoldebau craidd AGC eu cyflawni’n effeithiol ac yn amserol ym mhob agwedd ar Wasanaethau Gofal Rheoleiddiedig.

Prif dasgau:

 • Goruchwylio a rheoli llwyth achosion gwasanaethau rheoleiddiedig, gan sicrhau y caiff yr arolygiadau gofynnol eu cynnal, monitro lefelau risg, asesu pryderon a dderbynnir a sicrhau bod yr holl gofnodion yn cael eu diweddaru.
 • Cynnal arolygiadau yn unol â rhaglen gytûn (gan gynnwys arolygiadau ar y cyd ag Estyn mewn lleoliadau gofal plant a chwarae), arsylwi ac adrodd ar lesiant pobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth, nodi a monitro meysydd o ddiffyg cydymffurfio, a chodi ac ymateb i bryderon sy’n ymwneud â diogelu.
 • Bod yn gyfrifol am gymryd a datblygu camau gweithredu mewn perthynas â gwasanaethau sy’n achosi pryder, ac ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol eraill gan gynnwys comisiynwyr, cyrff rheoleiddio eraill ac arweinwyr diogelu.
 • Paratoi a chwblhau gweithgarwch gorfodi gan gynnwys drafftio hysbysiadau statudol.
 • Casglu a darparu tystiolaeth i wrandawiadau’r Tribiwnlys Safonau Gofal, a bod yn bresennol ynddynt.
 • Cydweithio â rheolwyr i gyfrannu at y gwaith o osod a chyflawni amcanion perfformiad sefydliadol, gan gynnwys mesurau meintiol ac ansoddol.
 • Sicrhau bod y tîm yn cyfathrebu’n effeithiol er mwyn sicrhau y rhennir arferion da a rhoi gwybod am feysydd sy’n achosi pryder.
 • Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu a gwella ymarfer er mwyn cynnal safonau rheoliadol cadarn a chyson, lle eir i’r afael â materion sy’n ymwneud ag amrywiaeth a chydraddoldeb a’u hintegreiddio’n llawn.
 • Bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a datblygu arfer gorau.
 • Sicrhau yr ymgysylltir â rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys pobl sy’n defnyddio gwasanaethau a gofalwyr, yn effeithiol ac yn barhaus.
 • Paratoi gohebiaeth mewn perthynas â materion penodol a gaiff eu codi am wasanaethau.
 • Rheoli cofnodion yn gywir gan gynnwys defnyddio cronfa ddata CRM (CaSSI).
 • Cymryd cyfrifoldeb am reoli eich perfformiad a’ch datblygiad proffesiynol eich hun a manteisio ar gyfleoedd datblygu priodol yn unol â phroses gymorth rheoli / datblygu a pherfformiad Llywodraeth Cymru/AGC ac ar ôl trafod â rheolwr y tîm.

Tasgau ychwanegol ar gyfer Arolygwyr Cofrestru a Gorfodi AGC yn unig

Cofrestru:

 • Asesu ceisiadau i gofrestru sy’n dod i law yn unol â gweithdrefnau, gan gynnwys ymweld â safleoedd, cyfweliadau person addas, ysgrifennu adroddiadau cofrestru sy’n cynnwys argymhellion a pharatoi hysbysiadau cynnig a phenderfynu.
 • Sicrhau bod cofnodion effeithiol a llwybr archwilio clir ar gyfer y dystiolaeth a ddefnyddir a’r penderfyniadau a wneir.
 • Rhoi cyngor i ymgeiswyr sydd am gofrestru ag AGC.
 • Gweithio’n agos gyda thimau arolygu rheoleiddiol i rannu gwybodaeth er mwyn llywio penderfyniadau a chynnal arolygiadau rheoliadol yn ôl y gofyn.

Gorfodi:

 • Rhoi cyngor a chymorth ymarferol i arolygwyr mewn perthynas â gweithgarwch gorfodi sifil, gan gynnwys wrth lunio hysbysiadau statudol a chamau gweithredu sy’n deillio o Baneli Sicrhau Gwelliant a Gorfodi.
 • Ymateb i honiadau am wasanaethau a all fod yn gweithredu heb gofrestru ac ymchwilio i’r gwasanaethau hyn.
 • Paratoi camau gorfodi troseddol a’u cymryd, gan gynnwys adolygiadau cychwynnol, casglu tystiolaeth o dan PACE, paratoi bwndeli tystiolaeth a chronolegau fel rhan o ymchwiliadau troseddol ac erlyniadau.

Gofynion Iaith Gymraeg:

Cymraeg yn Hanfodol.

Cyfleoedd datblygu:

Mae’r swydd hon yn cynnig y cyfle i weithio mewn sefydliad dynamig sy’n hyrwyddo gwelliannau mewn gofal cymdeithasol drwy ddull gweithredu sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.

Cymwyseddau:

Pennu Cyfeiriad – Gweld y Darlun Cyflawn

Ceisio deall y modd y mae gwasanaethau, gweithgareddau a strategaethau yn yr ardal yn gweithio gyda’i gilydd i roi gwerth i’r cwsmer/defnyddiwr.

Pennu Cyfeiriad – Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu’r costau, y manteision, y risgiau a’r ymatebion posibl.

Ymgysylltu â Phobl – Arwain a Chyfathrebu

Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy’n ennyn diddordeb gyda phob rhanddeiliad a dal eu tir pan fo angen.

Cyflawni Canlyniadau – Cyflawni’n Gyflym

Blaengynllunio ond ailasesu llwythi gwaith a blaenoriaethau os bydd sefyllfaoedd yn newid neu os bydd pobl yn gorfod bodloni gofynion sy’n gwrthdaro.

Meini Prawf Penodol i’r Swydd

Cymhwyster Gofal Cymdeithasol cydnabyddedig megis:

 • Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (neu gymhwyster Gofal Cymdeithasol Cymru cyfatebol),
 • cymhwyster nyrsio neu gymhwyster sy’n gysylltiedig â gofal iechyd,
 • cymhwyster addysgu,
 • gradd mewn Astudiaethau Blynyddoedd Cynnar/Plentyndod,
 • Diploma Lefel 5 mewn Arwain Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol neu mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Y gallu i ddangos sut mae’r cymhwyster uchod yn berthnasol i’r rôl
 • Tystiolaeth o arwain a llywio’r gwaith o wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion a bodloni gofynion amrywiol defnyddwyr gwasanaethau/cwsmeriaid/defnyddwyr
 • Y gallu i gyfathrebu ag amrywiaeth o randdeiliaid yn gadarn, yn ysgrifenedig ac ar lafar

Dyddiad cau: 15/03/2021, 16:00

I ymgeisio:

Arolygydd AGC x 3 – (tal.net)

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
15 Mawrth