Cyngor Sir Powys

Arweinydd y Gymraeg

Dyddiad cau: 20 Mehefin

37 awr, Parhaol

Bydd cais ar gyfer secondiad yn cael ei ystyried ar gyfer y swydd yma

Soulbury (14 -17 ynghyd â 3 SPA) £53,209 – £57,114 y flwyddyn

Mae hwn yn gyfle cyffrous i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu at nod strategol a gweledigaeth yr Awdurdod Lleol i wella mynediad dysgwyr Powys at ddarpariaeth Gymraeg ar draws pob cyfnod allweddol a led led y Sir.

Fel Arweinydd y Gymraeg, byddwch yn arwain a rheoli’r gwaith yn strategol i adeiladu dyfodol dwyieithog i blant a phobl ifanc Powys drwy ddatblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a gwella dysgu ac addysgu’r Gymraeg fel bod pob dysgwr yn datblygu’n siaradwyr Cymraeg hyderus.  Rhan allweddol o hyn fydd eich arweiniad strategol ar gynllun 10 mlynedd y CSGA.

Byddwch yn cynghori ar addysgu’r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth, gan gyd-weithio’n agos gydag uwch swyddog a swyddogion y Gymraeg er mwyn cyflawni gweledigaeth y Siarter iaith a bod yn ddigon strategol i allu cyflawni meysydd gwaith allweddol fel y ddarpariaeth drochi mewn partneriaeth â’r tîm trawsnewid, ein gwaith ôl-16 ac AAA/ADY.                                                Byddwch hefyd yn sefydlu ethos sy’n sicrhau bod dysgwyr, staff ysgol, y gwasanaeth ysgolion a’r gymuned yn deall gwerth y Gymraeg fel modd o wella ymdeimlad o hunaniaeth Gymreig ac fel sgil, a bod dysgwyr a staff yn cael cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith yn anffurfiol y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Powys
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Mehefin
Rhagor o wybodaeth