Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: 29 Hydref 2021

CYFLOG: £30,942.11 – £32,816.25 (i’w drafod yn unol â phrofiad)

Lleoliad: Mae gan y Coleg swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Bangor.

Mae’r Coleg yn edrych am unigolyn deallus a brwdfrydig i arwain ar ein hymdrechion i sicrhau bod y Coleg, ac addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog, yn agored i bawb, beth bynnag eu cefndir.

Dymunwn benodi Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth i arwain ar ddatblygu a gweithredu strategaeth bum mlynedd er mwyn cynyddu ymwneud pobl o gefndir du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (DALlE), a phobl sydd â nodweddion gwarchodedig eraill, gyda’r Coleg a darpariaeth ôl-orfodol Gymraeg a dwyieithog. Bydd y strategaeth yn un uchelgeisiol ac yn gosod amserlen a thargedau ar gyfer gweld cynnydd dros y blynyddoedd i ddod. Bydd cydweithio gyda rhan-ddeiliaid eraill yn y sector Gymraeg, yn y sector ôl-orfodol a gyda mudiadau sy’n cynrychioli pobl sydd a nodweddion gwarchodedig yn elfen holl bwysig o’r swydd.

Bydd gan yr unigolyn brofiad o ymwneud gyda chymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn y Coleg ar hyn o bryd – yn benodol pobl o gefndir DALlE a phobl anabl  – a bydd dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â chroestoriadaeth (intersectionality) yn angenrheidiol.

Ar gyfer y swydd hon rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan ymgeiswyr anabl a phobl ddu ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig o dan reolau gweithredu cadarnhaol y Ddeddf Gydraddoldeb 2010 gan fod y grwpiau hyn wedi eu tangynrychioli o fewn y Coleg.

Dyddiad Cau: 14:00 ar 29 Hydref 2021

Am fanylion llawn: www.colegcymraeg.ac.uk/swyddi

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Math o swydd
Llawn amser
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-3-1.docx
Disgrifiad swydd
20210721-Manyleb-Swydd-1.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Hydref 2021