Cyngor Gwynedd

Cydlynydd Cyfathrebu

Dyddiad cau: 4 Tachwedd 2021

Gwasanaeth Traffig Cymru – Cydlynydd Cyfathrebu

CYFLOG: GS4 (7-11) £23,517.61 – £25,456.39

42 awr yr wythnos yn flynyddol (Pro Rata) sifftiau 12 awr, 4 diwrnod-ar-4-i ffwrdd, (365 diwrnod y flwyddyn).

LLEOLIAD: Conwy

 

Ynglŷn â Thraffig Cymru

Traffig Cymru (https://traffig.cymru/yw) gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru, y gofynnwyd i’r Asiant ei ddarparu ledled Cymru.

Rydym yn chwilio am ddau Gydlynydd Cyfathrebu brwdfrydig iawn i ddarparu gwybodaeth draffig cyfredol a chynnwys arloesol a ddiddorol i’r cyhoedd sy’n teithio trwy ein llinell ffôn, ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.

Beth yw gofynion y rôl?

Yn y rôl hon, byddwch yn y pwynt cyswllt cyntaf i’r gwasanaeth mewn Cymraeg a Saesneg trwy ddarparu gwybodaeth gyflym a chywir i’r cyhoedd, a rhanddeiliaid allweddol am y gweithrediadau o ddydd i ddydd ar y rhwydwaith a phrosiectau cynnal a chadw

Mae cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys ond ddim wedi eu cyfyngu i:-

  • Ateb ac ymateb i ymholiadau a chwynion gan y cyhoedd a budd-ddeiliaid eraill mewn modd proffesiynol i ddarparu ystod eang o ymatebion gan gynnwys: statws rhwydwaith, cyngor ar waith ffordd, cyngor ar lwybrau a gwybodaeth am gyrchfannau
  • Rhannu gwybodaeth ddwyieithog gyda’r cyhoedd sy’n teithio trwy ddefnyddio gwefan Traffig Cymru a thrwy Twitter
  • Cynllunio a chreu cynnwys cyfryngau cymdeithasol deniadol i hyrwyddo gwasanaeth Traffig Cymru
  • Casglu gwybodaeth sy’n ymwneud â thraffig a’r rhwydwaith o amryw o ffynonellau gan gynnwys darparwyr gwasanaeth, Staff Gweithredol a Gwaith Stryd ACGCC, Llywodraeth Cymru a sefydliadau sector preifat, e.e. Google, TomTom a Roadworks.org
  • Cydlynu gyda’r Awdurdodau Heddlu perthnasol, gweithredwyr ystafell reoli a staff rheoli’r rhwydwaith yng Ngogledd a De Cymru
  • Monitro cyfryngau gan gynnwys y wasg, we a llwyfannau cymdeithasol
  • Darparu cymorth gweinyddol i wasanaethau Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (ACGCC.)

Beth fydd rhaid i mi ei ystyried ar gyfer rôl y Cydlynydd Cyfathrebu?

Rydym yn chwilio am unigolyn hyderus, creadigol sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol ac sy’n gallu defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac offer ar-lein yn hyderus i ddarparu’r gwasanaeth yn effeithiol.

Mae profiad cyfathrebu a’r gallu i weithio ar eich menter eich hun, i derfynau amser tynn yn hanfodol. Mae natur ein gwaith yn golygu bod yn rhaid i chi allu gweithio’n ymatebol yn ystod digwyddiadau mawr, gan gynnal lefel uchel o gyfrinachedd a disgresiwn.

Disgwyli’r ymgeisydd i weithio sifftiau 12 awr ar sail 4 diwrnod i ffwrdd, i ddarparu gwasanaeth rhwng 7:00 am a 7:00 pm. Disgwylir hefyd i ymgeiswyr weithio dros nos ar sail rota ar ddyletswydd.

Ar gyfer y swydd hon, rhaid i chi allu dangos sgiliau Iaith Uwch GSRh, sy’n golygu eich bod chi’n gallu sgwrsio’n rhugl ac ysgrifennu cyfathrebiadau ffurfiol yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ddarganfod rhagor trwy ymweld â Fframwaith Ieithyddol Cyngor Gwynedd (https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Swyddi/Fframwaith-Iaith-Cyngor-Gwynedd.pdf)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd uchod, cysylltwch â Llinos Evans 07773219449.

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd neu drwy ffonio 01286 679076.

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais.  Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/ADNSwyddi/swydd.asp?iaith=cy&rhif_swydd=21520&rhif_sesiwn=

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Gwynedd
Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Tachwedd 2021