Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg

Dyddiad cau: 27 Hydref 2021

Caerfyrddin (gyda theithio i leoliadau eraill fel bo angen)

£53,348 – £60,022 y flwyddyn

– AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o’r radd flaenaf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym ni’n awr yn edrych am Gyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg ar ein campws yng Nghaerfyrddin ar sail barhaol yn gweithio 37 awr yr wythnos.

– Y RÔL –

Fel Cyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg, byddwch yn gyfrifol am arweiniad a rheolaeth gyffredinol Disgyblaeth Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg ar gyfer astudiaethau israddedig ac ôl-raddedig.

Gan reoli gweithrediadau dydd i ddydd, byddwch yn datblygu cwricwlwm arloesol, yn goruchwylio sicrwydd ansawdd, marchnata a derbyniadau, a defnydd effeithlon o adnoddau. Byddwch yn rheolwr llinell i staff academaidd ac yn sicrhau profiad ansawdd uchel i fyfyrwyr.

Yn ogystal byddwch yn datblygu partneriaethau cydweithredol gydag asiantaethau a phartneriaid allanol, gan wella gwaith codi incwm, enw da a chyfleoedd i fyfyrwyr.

– AMDANOCH CHI –

I gael eich ystyried fel Cyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

– Profiad amlwg o ddarparu arweinyddiaeth a rheoli effeithiol mewn amgylchedd academaidd, proffesiynol neu ysgolheigaidd priodol

– Gwybodaeth fanwl am faes priodol o arbenigedd pwnc, ysgolheictod neu ymchwil

– Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r amgylchedd addysg uwch cyfredol yn y DU a Chymru

– Llwyddiant amlwg yn denu incwm allanol sylweddol, boed drwy grantiau, dyfarniadau, rhwydweithiau cydweithredol, cyllid Llywodraeth

– Profiad o ymdrin â chyrff neu bartneriaid allanol, neu ymgymryd â mentrau cydweithredol

– Profiad o ddatblygu a gwella ysgolheictod a phroffil ymchwil, ac amgylchedd ymchwil

– Profiad amlwg o ymdrin yn effeithiol â materion sicrwydd ansawdd a gwella ansawdd

– Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol

– Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol

– PhD/EDD neu weithio at gyflawni

– BUDDION –

– Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

– Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

– Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

– Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

– Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

– Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

– Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

– Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Gyfarwyddwr Academaidd, Cyfarwyddwr Rhaglen, neu Gyfarwyddwr Astudiaethau Addysg Blynyddoedd Cynnar ac Ieuenctid.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 27 Hydref 2021, 11:59pm

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Hydref 2021
Rhagor o wybodaeth