Cyngor Sir Powys

Cyfarwyddwr Addysg a Phrif Swyddog Addysg

Dyddiad cau: 29 Awst

Cyfarwyddwr 2 – £87,851 – £95,092 y flwyddyn

Ynghyd â phecyn adleoli o hyd at £8k)

Mae Powys yn sir o harddwch naturiol eithriadol yng nghalon canolbarth Cymru.

Rydym ar daith gwella a thrawsnewid sy’n cael ei chyflwyno’n sionc ac yn frwdfrydig. Rydym yn awyddus i benodi Cyfarwyddwr Addysg i ymuno â ni wrth i ni symud ymlaen at gymal nesaf ein rhaglen uchelgeisiol.

Mae Cyngor Sir Powys a’i bartneriaid yn benderfynol o gydweithio i wneud y sir yn well lle i ddysgu. Mae gennym weledigaeth uchelgeisiol sy’n gosod anghenion ein dysgwyr wrth wraidd ein rhaglen.

Mae’r cynnydd yn dda, ac erbyn hyn rydym yn chwilio am arweinydd profiadol i cyflenwi ein cynllun gwella a’n gweledigaeth, ac i helpu i gyflawni’r cynllun trawsnewid addysg.

Fel Prif Swyddog Addysg, byddwch yn atebol am ddarparu ar draws y meysydd canlynol:

  • Gwelliant ac Effeithiolrwydd Ysgol
  • Cynllunio Strategol y Gymraeg mewn Addysg
  • Adnoddau Ysgolion a Rheolaeth Ariannol
  • Mynediad i Ysgolion a Threfniadaeth Ysgolion
  • Sgiliau a Dilyniant, gan gynnwys Dysgu Oedolion a’r Gymuned
  • Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Addysg mewn mannau eraill ar wahân i’r ysgol, gan gynnwys Unedau Atgyfeirio Disgyblion
  • Gwasanaethau Ieuenctid.

Byddwch yn goruchwylio datblygiad a gweithrediad holl strategaethau addysg allweddol y Cyngor, a threfniadau gweithredol i sicrhau darpariaeth o ansawdd da a deilliannau dysgwyr, i gyd-fynd â nodau ac amcanion y Cyngor, a’r genhadaeth addysg Gymraeg o fewn y polisi a’r fframwaith deddfwriaethol  z osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Byddwch yn aelod o Dîm Rheolwyr Gweithredol y Cyngor a bydd angen i chi fod yn arweinydd profiadol gyda phrofiad helaeth ym myd addysg. Bydd disgwyl hefyd i chi fod â rôl gorfforaethol wrth a gweithio gydag amrediad o wasanaethau, yn anad dim gyda’r Gwasanaethau Plant.

Os ydych wrth eich bodd gyda her, yn rhannu ein hangerdd dros sicrhau bod modd i’n plant a’n pobl ifanc fanteisio ar yr addysg orau bosibl ac os hoffech chi ein helpu ni i wneud Powys yn lle gwell i bawb, yna hoffem ni dderbyn gair oddi wrthych chi.

I ddarganfod rhagor am ein Gweledigaeth 2025 a’n cynllun Gwella Corfforaethol, ewch i www.powys.gov.uk

Dyddiad cau: 9pm, Dydd Sul 29 Awst 2021

Dyddiad llunio rhestr fer: Dydd Mawrth 7 Medi 2021

Ein gwerthoedd: Positif, Cadarnhaol, Blaengar, Proffesiynol, Agored a Chydweithredol

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Powys
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Awst
Rhagor o wybodaeth