Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyfarwyddwr Adfer Natur a Newid Hinsawdd

Dyddiad cau: 5 Tachwedd 2021

Lleoliad: Aberhonddu, Cymru

Cyflog: £64,479 – £70,924

Ydych chi eisiau gwneud cyfraniad gwirioneddol i ddyfodol cynaliadwy i harddwch Bannau Brycheiniog?  Mae’r lle arbennig hwn, yn gyforiog o dreftadaeth, gydag iaith a diwylliant Cymru ym mhobman, yn fyd-enwog am ei dirweddau a’i awyr dywyll ysblennydd, yn denu miliynau i’w fwynhau bob blwyddyn ac yn gartref i fwy na 30,000 o bobl.  Mae’n lle sy’n llawn addewid. Ond mae hefyd yn lle bregus, lle mae’n rhaid wynebu’r ddwy broblem o newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth os ydym i allu cadw’r tir fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu ffynnu a chanfod llesiant.

Nid yw’r problemau cysylltiedig o newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth ac anfantais economaidd erioed wedi bod yn fwy difrifol. Bydd yr uwch swydd newydd hon yn ganolog i wireddu dyhead yr Awdurdod o sicrhau’r newid sylweddol y mae’n ei ddymuno mewn diwylliant ac yn ei ddull o reoli adfer y tirwedd, adennill bioamrywiaeth, a gweithredu yn erbyn newid hinsawdd.

Gyda chyfrifoldebau am wireddu canlyniadau ar draws portffolio eang, sy’n cynnwys newid hinsawdd, cydraddoldeb a llesiant, datblygu a pharhau partneriaethau, cadwraeth a gwirfoddoli, byddwch yn rhan allweddol o’r tîm arweinyddol, corfforaethol, newydd.  Gan weithio gyda’n Prif Weithredwr newydd, byddwch yn dangos arweinyddiaeth strategol, gweledigaeth sefydliadol glir a chyfeiriad yn y tymor hir.  Gyda’ch tîm ymroddedig a phwrpasol, byddwch yn cael canlyniadau gwirioneddol, gan warchod a gwella nodweddion arbennig ac amgylchedd y parc tra’n galluogi llesiant y genhedlaeth hon a’r rhai i ddod.

I lwyddo, bydd yn rhaid i chi fod â phrofiad amlwg a chadarn o arweinyddiaeth mewn adfer natur, cadwraeth, newid hinsawdd neu reoli tir.   Byddwch yn arweinydd ysbrydoledig sy’n gallu cyflawni newidiadau hir dymor trwy gynllunio rhaglenni cadarn a gallu rheoli gweithredoedd yn effeithiol ac yn hyblyg wrth ymateb i anghenion cyfnewidiol.  Mae gweithio mewn partneriaeth hefyd yn ganolog i’n llwyddiant a bydd yn rhaid i chi fod â sgiliau rheoli perthynasau ardderchog, gydag arlliw o ysbryd masnachol ac entrepreneuriadd i wneud yn siŵr y byddwn yn ystyried ffyrdd newydd o gefnogi ein gweithgareddau.  Yn wleidyddol graff, dylech allu treiddio trwy feysydd cymhleth o bolisïau a bod yn credu’n gryf yng ngwerth democratiaeth ac atebolrwydd lleol.

Os ydych chi’n deall pam fod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lle mor arbennig ac eisiau ein helpu ni i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ddefnyddio ac yn derbyn gofal mewn ffyrdd a fydd yn ei gynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, cofiwch gysylltu â ni.

Croesawir ac ystyrir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi ar eich cais a fyddai’n well gennych chi gael eich cyfweld yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau wedi’u cyflwyno yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg.

I ganfod rhagor, cysylltwch ag Jude Watters (jude.watters@gatenbysanderson.com) neu Julie Myers (julie.myers@gatenbysanderson.com) yn ein hymgynghorwyr recriwtio, GatenbySanderson, am drafodaeth anffurfiol.

I ymgeisio ac i gael gwybodaeth bellach, ymwelwch â:

http://www.gatenbysanderson.com/job/GSe78940

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd dydd Gwener 5 Tachwedd 2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Tachwedd 2021