Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyfarwyddwr Cynllunio a Lle

Dyddiad cau: 5 Tachwedd 2021

Lleoliad: Aberhonddu, Cymru

Cyflog: £64,479 – £70,924

Ydych chi eisiau gwneud cyfraniad gwirioneddol i ddyfodol cynaliadwy i harddwch Bannau Brycheiniog?  Mae’r lle arbennig hwn, yn gyforiog o dreftadaeth, gydag iaith a diwylliant Cymru ym mhobman, yn fyd-enwog am ei dirweddau a’i awyr dywyll ysblennydd, yn denu miliynau i’w fwynhau bob blwyddyn ac yn gartref i fwy na 30,000 o bobl. Mae’n lle sy’n llawn addewid.  Ond mae hefyd yn lle bregus, lle mae’n rhaid wynebu’r ddwy broblem o newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth os ydym i allu cadw’r tir er mwyn i’r cenedlaethau i ddod allu ffynnu a chanfod llesiant.

Yn ogystal â’n swyddogaeth o warchod harddwch naturiol y Parc, mae gennym gyfrifoldeb hefyd i helpu ymwelwyr i’w fwynha ac i’w ddeall ac i feithrin llesiant y bobl leol.   Mae gwneud yn siŵr y byddwn yn cael canlyniadau positif ar gyfer pob un, gan leihau’r effeithiau negyddol, yn golygu cymryd penderfyniadau anodd.  Bydd yr uwch swydd arweinyddol hon yn ganolog i wneud yn siŵr y bydd yr Awdurdod yn cael y cydbwysedd yn iawn: gwneud yn siŵr ein bod yn cyfarfod ag anghenion ein cymunedau lleol a’n hymwelwyr trwy sicrhau fod penderfyniadau’n cael eu cymryd yn effeithiol, darparu adnoddau ardderchog a chynaliadwy a thrwy dreiddgarwch ac addysg.

Gyda chyfrifoldeb am sicrhau canlyniadau mewn portffolio eang, sy’n cynnwys cynllunio, galluogi cymunedau ffyniannus a chynaliadwy, treftadaeth a diwylliant, twristiaeth gynaliadwy, hamddena awyr agored a rheoli a datblygu eiddo, byddwch yn rhan allweddol o’r tîm arweinyddiaeth corfforaethol.  Gan weithio gyda’n Prif Weithredwr newydd, byddwch yn dangos arweinyddiaeth strategol, gweledigaeth sefydliadol glir a chyfeiriad yn y tymor hir. Gyda’ch tîm ymroddedig a phwrpasol, byddwch yn cael canlyniadau gwirioneddol, gan warchod a gwella nodweddion arbennig ac amgylchedd y parc tra’n galluogi llesiant y genhedlaeth hon a’r rhai i ddod.

I lwyddo, byddwch angen profiad clir o arweinyddiaeth mewn unrhyw un o nifer o feysydd cysylltiedig, megis datblygu economaidd, awdurdod lleol, rheoli tir neu atyniad ymwelwyr neu dwristiaeth.  Mae beth sydd gennych i’w gynnig mor bwysig â’ch cefndir.  Bydd gofyn i chi fod yn arweinydd ysbrydoledig sy’n gallu cyflawni newidiadau strategol hir dymor trwy gynllunio rhaglenni cadarn a rheoli gweithredoedd yn effeithiol ac yn hyblyg wrth ymateb i anghenion cyfnewidiol. Mae gweithio mewn partneriaeth hefyd yn ganolog i’n llwyddiant a bydd yn rhaid i chi fod â sgiliau rheoli perthynasau ardderchog, gydag arlliw o ysbryd masnachol ac entrepreneuriadd i wneud yn siŵr y byddwn yn ystyried ffyrdd newydd o gefnogi ein gweithgareddau.  Yn wleidyddol graff, dylech allu treiddio trwy feysydd cymhleth o bolisïau a bod yn credu’n gryf yng ngwerth democratiaeth ac atebolrwydd lleol.

Os ydych chi’n deall pam fod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lle mor arbennig ac eisiau ein helpu ni i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ddefnyddio ac yn derbyn gofal mewn ffyrdd a fydd yn ei gynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, cofiwch gysylltu â ni.

Croesawir ac ystyrir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi ar eich cais a fyddai’n well gennych chi gael eich cyfweld yn Gymraeg neu Saesneg, Ni fydd ceisiadau wedi’u cyflwyno yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg.

I ganfod rhagor, cysylltwch ag Jude Watters (jude.watters@gatenbysanderson.com)  neu Julie Myers (julie.myers@gatenbysanderson.com) yn ein hymgynghorwyr recriwtio, GatenbySanderson, am drafodaeth anffurfiol.

I ymgeisio ac i gael gwybodaeth bellach, ymwelwch â:

http://www.gatenbysanderson.com/job/GSe79384

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd dydd Gwener 5 Tachwedd 2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Tachwedd 2021