Prifysgol Caerdydd

Cyfieithydd

Dyddiad cau: 27 Hydref 2021

Rhif y swydd: 12436BR

Rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi’r Brifysgol i fod yn sefydliad dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. Mae’r broses ehangu hon yn cynnwys penodi cyfieithydd ychwanegol ar gyfer y tîm.

Yn y rôl hon, byddwch yn aelod o dîm cyfieithu prysur sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf ac yn gweithio ar draws y sefydliad. Byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu o safon uchel (Saesneg > Cymraeg a Chymraeg > Saesneg) yn ogystal ag ymgymryd â dyletswyddau cysylltiedig fel aelod o Wasanaeth Cyfieithu Cymraeg Prifysgol Caerdydd.

Mae hon yn swydd benagored ac llawn amser.

Cyflog: £22,847 – £27,116 y flwyddyn (Gradd 4)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Mercher, 29 Medi 2021

Dyddiad cau: Dydd Mercher, 27 Hydref 2021

Hysbysebwyd y swydd hon i weithwyr Prifysgol Caerdydd yn unig yn flaenorol.  Rydym nawr yn gwahodd ceisiadau allanol.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir gwneud hynny drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o wahanol gefndiroedd.  Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oed.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Caerdydd
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Hydref 2021
Rhagor o wybodaeth