Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cymrawd Ymchwil 50315

Dyddiad cau: 6 Rhagfyr 2021

Aberystwyth

£36,382 – £42,149

 

-Amdanom ni-

Mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn chwilio am Gymrawd Ymchwil, i ymuno â thîm Prosiect Barddoniaeth Myrddin. Nod y prosiect yw creu golygiad digidol newydd ac astudiaeth o’r farddoniaeth Gymraeg a briodolir i’r bardd chwedlonol Myrddin, ac sydd wedi goroesi mewn llawysgrifau cyn 1800.

Ariennir y prosiect tair blynedd hwn gan yr AHRC, ac fe’i seilir ar bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd (Prif Ymchwilydd: Dr Dylan Foster Evans, a Chyd-Ymchwilydd Dr David Callander), y Ganolfan (Cyd-Ymchwilydd: Yr Athro Ann Parry Owen) a Phrifysgol Abertawe (Cyd-Ymchwilydd: Dr Alexander Roberts).

Y ROL

Bydd dwy rôl gan y Cymrawd Ymchwil:

  1. creu golygiad ac astudiaeth o’r farddoniaeth a gadwyd mewn llawysgrifau 1500?–1800;
  2. datblygu’r seilwaith angenrheidiol ar gyfer cyflwyno golygiad digidol newydd o’r farddoniaeth ar lein.

Mae’r swydd hon yn llawn amser, am gyfnod penodol o dair blynedd, yn cychwyn 1 Mawrth 2022?. Disgwylir i’r deiliad swydd fod â PhD mewn pwnc perthnasol neu brofiad perthnasol. Bydd hefyd angen hyfedredd TG cyffredinol ?– darperir hyfforddiant llawn, felly nid oes angen arbenigedd technegol.

Os ydych am drafod y swydd mewn rhagor o fanylder, mae croeso i chi gysylltu â’r Athro Ann Parry Owen (apo@cymru.ac.uk) neu Dr Dylan Foster Evans (fosterevans@caerdydd.ac.uk).

Amdanoch Chi

Bydd angen i chi feddu ar:

  • PhD mewn pwnc perthnasol neu brofiad perthnasol
  • Arbenigedd yn yr iaith Gymraeg – ei hanes, ei gramadeg a’i llenyddiaeth
  • Hyfedredd TG gyda gwybodaeth am raglenni fel Microsoft Excel, Microsoft Access a Microsoft Word, a pharodrwydd i ddysgu sut i ddefnyddio Oxygen XML Editor
  • Ymrwymiad amlwg i ddatblygiad proffesiynol, ysgolheictod ac ymchwil
  • Sgiliau trefnu a rheolaeth bersonol dda
  • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da yn ysgrifenedig ac ar lafar

– BUDDION –

– Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

– Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

– Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd

– Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

– Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

– Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

– Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

– Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

– Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cymrawd Ymchwil, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 6ed o Ragfyr 2021, 11:59pm

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Rhagfyr 2021
Rhagor o wybodaeth