Prifysgol Caerdydd

Darlithydd Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: 22 Hydref 2021

Y Ganolfan Addysg Feddygol

Ysgol Meddygaeth

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Rhif y swydd: 12325BR

 

Mae cyfle wedi codi i ymuno â’r Ganolfan Addysg Feddygol fel Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg, i gynyddu ei chyfadran academaidd ddwyieithog Cymraeg/Saesneg. Bydd yr ymgeisydd yn gweithio’n agos gyda thîm, staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid allanol y rhaglen i gyflwyno addysg sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chefnogi’r myfyrwyr drwy eu taith addysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn addysgu ar y rhaglen MBBCh israddedig, gan gynnwys datblygu, cyflwyno a gwerthuso modiwlau/rhaglenni drwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog yn benodol, a rhoi cymorth ar gyfer y gweithgareddau hyn yn y rhaglenni ôl-raddedig a addysgir, a’r rhaglenni astudio Ffarmacoleg Feddygol BSc a BSc Ymsang yn yr Ysgol.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd a ledled Cymru sy’n gweithio tuag at gyflawni nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef rhoi statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng addysgu ac ymchwil yn sector y prifysgolion. Bydd yn chwarae rôl allweddol wrth weithredu cynllun academaidd cenedlaethol y Coleg ym maes Addysg Feddygol, a bydd hefyd yn helpu i gyrraedd y targedau a bennir ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a’r myfyrwyr sy’n dewis astudio yn Gymraeg yn y pwnc hwn.

Bydd hefyd yn goruchwylio a chefnogi myfyrwyr israddedig, ac yn ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol academaidd yn y rhaglen yn ôl y gofyn; gan geisio rhagoriaeth mewn addysgu ac ysbrydoli eraill i wneud yr un fath.

Dylai fod gan ymgeiswyr gymhwyster ôl-raddedig ar lefel PhD mewn pwnc cysylltiedig neu brofiad perthnasol, profiad o ddysgu ar lefel israddedig/ôl-raddedig, sgiliau cyfathrebu (Cymraeg/Saesneg) rhagorol a’r gallu i gyflwyno syniadau cymhleth a chysyniadol yn eglur ac yn hyderus i eraill yn defnyddio lefel uchel o sgiliau ac amrywiaeth o gyfryngau.

Mae’r gallu i gynnig cefnogaeth fugeiliol briodol i fyfyrwyr, gwerthfawrogi anghenion ac amgylchiadau myfyrwyr unigol, a bod yn diwtor personol iddynt yn y Gymraeg a’r Saesneg yn allweddol i’r rôl.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau anffurfiol am y rôl at Dr Rhian Goodfellow, Cyfarwyddwr Rhaglen C21: goodfellow@caerdydd.ac.uk.

Swydd ran-amser (17.5 awr yr wythnos, patrwm gwaith i’w gytuno), tymor penodol am 5 mlynedd yw hon, ac mae ar gael ar unwaith.

Cyflog:

Caiff y penodiad ei wneud yn amodol ar sgiliau a phrofiad ar:

£34,304 – £40,927 y flwyddyn, (pro rata) (Gradd 6)

£43,434 – £50,296 y flwyddyn, (pro rata) (Gradd 7)

Hysbysebwyd y swydd hon i weithwyr Prifysgol Caerdydd yn unig yn flaenorol.  Rydym nawr yn gwahodd ceisiadau allanol.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a sicrhau amgylchedd gwaith cynhwysol. Rydym o’r farn y gellir gwneud hynny drwy ddenu, datblygu a chadw amrywiaeth o staff o lawer o wahanol gefndiroedd. Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu neu oedran.  Wrth helpu ein gweithwyr i sicrhau cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywyd personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu’r swydd neu weithio’n hyblyg.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Caerdydd
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Hydref 2021
Rhagor o wybodaeth