Coleg Gwent

Darlithydd: Gwasanaethau Cyhoeddus (Cyfrwng Cymraeg)

Dyddiad cau: 15 Awst

30 awr yr wythnos

Cyfnod Penodol – 01/07/22

Cyflog: £17,138 – £33,727

Mae’r coleg yn dymuno penodi unigolyn rhugl yn y Gymraeg i ddarparu hyfforddiant ac asesiad cyfrwng Cymraeg a dwyieithog  o safon uchel yn ein cyrsiau gwasanaethau cyhoeddus, gyda ffocws ar sgiliau alldeithiau. Mae hwn yn amser cyffrous i’r coleg wrth i ni ehangu ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Byddwch yn rhan o dîm dynamig a chyfeillgar ac yn gwneud cyfraniad pwysig i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei fewnosod i mewn i holl gyrsiau gwasanaethau cyhoeddus y coleg.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Noder y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, yn unol â’n polisi Cyfleoedd Cydraddoldeb.  Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddi ar gael.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Os hoffech chi drafod y swydd ymhellach, yna cysylltwch â:

Arwel Rees-Taylor

Rheolwr Datblygiad Dwyieithrwydd

arwel.rees-taylor@coleggwent.ac.uk

DYDDIAD CYFWELIAD: I gael ei gadarnhau

Enw’r cwmni neu sefydliad
Coleg Gwent
Disgrifiad swydd
Darlithydd-Gwasanaethau-1.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
15 Awst