Coleg Gwent

Darlithydd: Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cyfrwng Cymraeg)  

Dyddiad cau: 12 Rhagfyr 2021

30 awr yr wythnos

Cyfnod Penodol hyd 01/07/2022

Cyflog £17,138 – £33,727 y flwyddyn

Mae Coleg Gwent yn dymuno penodi unigolyn rhugl yn y Gymraeg i ddarparu hyfforddiant ac asesiad cyfrwng Cymraeg a dwyieithog  o safon uchel yn ein cyrsiau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hwn yn amser cyffrous i’r coleg wrth i ni ehangu ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Byddwch yn rhan o dîm dynamig a chyfeillgar ac yn gwneud cyfraniad pwysig i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei fewnosod i mewn i holl gyrsiau iechyd a gofal cymdeithasols y coleg. Os hoffech chi drafod y swydd ymhellach, yna cysylltwch â: Arwel Rees-Taylor – Rheolwr Datblygiad Dwyieithrwydd – arwel.rees-taylor@coleggwent.ac.uk

Mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg wrth addysgu a dysgu a / neu gyfathrebu cyffredinol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Noder y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, yn unol â’n polisi Cyfleoedd Cydraddoldeb.  Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddi ar gael.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad y cyfweliad: I gael ei gadarnhau

I ymgeisio: Darlithydd: Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cyfrwng Cymraeg) – FEjobs

Enw’r cwmni neu sefydliad
Coleg Gwent
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Rhagfyr 2021