Cyngor Sir Powys

Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 12 Rhagfyr 2021

SWYDD DIRPRWY BENNAETH

Yn eisiau ar gyfer Medi 1af, 2022

ISR: 13 – 17 (Grwp 5a)    

Nifer y disgyblion: ~ 596          


Mae’r Corff Llywodraethol dros dro yn awyddus i benodi Dirprwy Bennaeth brwdfrydig, ysbrydoledig ac arloesol ar gyfer yr Ysgol Dwy Ffrwd Bob oed newydd yn Llanfair Caereinion a fydd yn:

  • Bwrw ati â’r gwaith o sefydlu’r Ysgol Ddwy Ffrwd Bob Oed newydd, a leolir yn Llanfair Caereinion, sef tref farchnad wledig hardd, yng nghanolbarth Cymru, o fis Medi 2022 ymlaen.
  • Datblygu a gwella’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ymhellach yng nghyd â helpu i lunio addysg ddwyieithog yn yr ardal yn y dyfodol. Bydd angen i chi allu arddangos eich bod yn rhugl yn y Gymraeg (o leiaf Lefel 4, hyfedredd y Gymraeg) a’ch ymroddiad i symud yr ysgol ar hyd y continwwm iaith gan wireddu gweledigaeth iaith Gymraeg Ysgol Bro Caereinion.
  • Ymrwymo i gyflwyno dysgu o ansawdd uchel i bob disgybl ac i weithio mewn partneriaeth â disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned i ddarparu amgylchedd ddysgu ble mae staff a disgyblion yn cael cymorth i gyflawni hyd eithaf eu gallu.
  • Rhoi ein dysgwyr wrth wraidd y cyfan a wnânt, gan ddarparu cyfleoedd dysgu o’r radd flaenaf a’r amgylchedd i bob unigolyn ragori.

Bydd yr Ysgol Dwy Ffrwd Bob Oed yn weithredol o 1af o Fedi 2022 gan ddarparu addysg o’r ddau gampws presennol yn nhref Llanfair Caereinion. Gwyliwch y fideo sy’n hyrwyddo’r ysgol drwy ddilyn y ddolen gyswllt ganlynol:

https://www.dropbox.com/s/o0hzo90hg2qi2uv/Ruth%20Advert%20Final.mp4?dl=0

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12fed o Ragfyr 2021 (21:00)

Tynnu’r rhestr fer: 14eg o Ragfyr 2021

Cyfweliadau: 12fed a 13eg o Ionawr 2022

(ynghyd ag arsylwadau gwers wedi ei gyd-drefnu wythnos yn cychwyn 3ydd o Ionawr, 2022)

Croesewir ymweliadau â’r ysgolion a gellir eu trefnu drwy gysylltu â Chadeirydd y Corff Llywodraethu Dros Dro – Cynghorydd Gareth Jones

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Powys
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Rhagfyr 2021
Rhagor o wybodaeth