Llywodraeth Cymru

Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dyddiad cau: 13 Hydref 2021

  • Ydych chi’n frwdfrydig am yr effaith gadarnhaol y gall Llyfrgell Genedlaethol Cymru ei chael ar les a hunaniaeth cenedl?
  • A oes gennych y rhinweddau arwain a’r craffter masnachol i lywio sefydliad cenedlaethol uchel ei broffil drwy gyfnod o newid a her?
  • A allech wella cyrhaeddiad, dylanwad ac effaith y Llyfrgell yng Nghymru, ledled y DU, ac yn rhyngwladol?

Tâl: £17,591 y flwyddyn yn seiliedig ar ffi ddyddiol.

Ymrwymiad: Mae’r rôl yn gofyn am ymrwymiad o tua diwrnod yr wythnos am gyfnod o bedair blynedd, a gall gynnig dull hyblyg o ymdrin â dyletswyddau, gan gyfuno presenoldeb ar-lein ac wyneb yn wyneb mewn cyfarfodydd, digwyddiadau ac ymrwymiadau eraill.

                                             ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am unigolyn eithriadol i ymgymryd â rôl Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru o fis Ionawr 2022.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol sgiliau arwain, llysgenhadol a llywodraethu helaeth a phrofedig, ynghyd a chraffter masnachol profedig. Byddant yn gweithredu fel llefarydd ac yn arwain y Llyfrgell ac yn gallu dangos ymrwymiad clir i nodau’r Llyfrgell ac i’w rôl yng Nghymru a thu hwnt.

Gan weithio gyda’r Prif Weithredwr a’r Llyfrgellydd a’i Dîm Gweithredol, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Llywodraeth Cymru, bydd y Llywydd yn sicrhau perthynas effeithiol rhwng y Bwrdd a’r weithrediaeth, a rhwng y sefydliad a’i randdeiliaid. Byddant yn darparu arweinyddiaeth strategol graff i’r Llyfrgell Genedlaethol, a fydd yn seiliedig ar weithio’n sensitif ac yn gydweithredol. Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd arwain y Bwrdd a’r Llyfrgell i gyflawni ei ddiben gan ystyried canlyniadau Adolygiad wedi’i Deilwra 2020; arwain fel y bo’n briodol ar newid sefydliadol; a gweithio’n effeithiol o fewn y cyd-destun diwylliannol, gweinyddol, cymdeithasol ac economaidd y mae’r Llyfrgell yn gweithio ynddo.

Rhaid i ymgeiswyr hefyd allu darparu tystiolaeth o ddiddordeb gwirioneddol yng ngweithgareddau’r Llyfrgell, a gwerthfawrogiad o’i phwysigrwydd diwylliannol.

Mae manyleb lawn y person a’r meini prawf hanfodol wedi’u cynnwys ym mhecyn gwybodaeth yr ymgeiswyr.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol. Rhaid i bob ymgeisydd ddangos ymrwymiad clir i weithio mewn Cymru ddwyieithog.

I ymgeisio: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-52499bb0adae/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/7183-Llywydd-Llyfrgell-Genedlaethol-Cymru/cy

Mae rhagor o wybodaeth am Lyfrgell Genedlaethol Cymru i’w gweld ar wefan y Llyfrgell Hafan | Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am rôl y Llywydd, cysylltwch â Nicola Guy, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Diwylliant a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru Nicola.Guy@llyw.cymru

Polisi Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar eu busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd neu famolaeth.

Rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un sy’n anabl y mae ei gais yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd. Yn ôl ‘meini prawf gofynnol’ rydym yn golygu bod yn rhaid i chi roi tystiolaeth i ni yn eich cais sy’n dangos eich bod yn gyffredinol yn bodloni lefel y cymhwysedd ar gyfer y rôl ac unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiad a ddiffinnir fel rhai hanfodol.

Rydym wedi ymrwymo i gyflogaeth a datblygiad gyrfa pobl anabl. Os hoffech gyfweliad gwarantedig, cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Dyddiad cau: 13 Hydref 2021 am 18:00. Ni fyddwn yn ystyried unrhyw geisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn.

Bydd ymgeiswyr a wahoddir i gyfweliad yn cael eu hysbysu o leiaf bythefnos cyn dyddiad y cyfweliad.

Gellir cael fersiynau print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon ar gais gan penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
13 Hydref 2021