WWF Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: 29 Gorffennaf

Swydd i’w rhannu yw hon, gan weithio 2.5 – 3 diwrnod yr wythnos

Caerdydd CF10 2HH

Dyma gyfle cyffrous i weithio gydag angerdd a chynorthwyo i roi ar waith strategaeth cyfathrebu sy’n canolbwyntio ar sicrhau bod colli rhagor o fioamrywiaeth yn annerbyniol yn gymdeithasol, yn wleidyddol ac yn economaidd er mwyn hybu adferiad natur erbyn 2030.

Fel Pennaeth Cyfathrebu gyda WWF Cymru, byddwch yn helpu i ddylanwadu ar y ffordd y gwneir penderfyniadau gwleidyddol yng Nghymru er mwyn sicrhau gweithredu gartref a helpu’r Deyrnas Unedig i greu’r effaith fwyaf posibl ar y llwyfan byd-eang. Bydd hyn yn golygu ymgysylltu â mwy o bobl nag erioed o’r blaen, a dyma lle bydd angen eich doniau. Eich rôl fydd arwain y tîm sy’n gweithio i ddatblygu a chyflawni gweithgareddau cyfathrebu ar draws yr holl sianelau er mwyn cynyddu cefnogaeth i’n cenhadaeth yn sylweddol ac ysbrydoli newid cadarnhaol ymysg llywodraethau, busnesau a dylanwadwyr eraill.

Byddwn yn disgwyl ichi baratoi cyfathrebiadau, cynlluniau gwaith a chyllidebau yn ogystal â monitro, mesur a gwerthuso perfformiad. Byddwch yn ymwybodol iawn o gynulleidfaoedd allweddol, gan sicrhau ein bod yn cyfathrebu â nhw yn effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar draws amrywiaeth o blatfformau, mewn modd clir, cyson a chredadwy. Yn gyfrifol am enw da’r brand, byddwch yn rhoi prawf ar ddulliau creadigol newydd ac yn sicrhau ein bod yn defnyddio gwerth ein brand yn effeithiol. Bydd angen ichi feithrin perthnasoedd gwaith cryf â rhanddeiliaid mewnol ac allanol, a sefydliadau ymgyrchu ar yr amgylchedd hefyd.

Rhaid bod gennych brofiad sylweddol o ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd neu brosiectau cyfathrebu yn ogystal â gwybodaeth gadarn am sefydliadau, strwythurau gwleidyddol, diwylliant, cyfryngau, rhanddeiliaid ac amgylchedd Cymru. Byddwch yn meddu ar wybodaeth dda am dechnegau ymchwil cynulleidfa, mesur a gwerthuso hefyd. Byddwch hefyd yn rhagori wrth reoli a chynorthwyo staff. Mae profiad o ddatblygu a chyflawni ffyrdd creadigol o ymgysylltu, ysgogi a dylanwadu ar gynulleidfaoedd allweddol hefyd yn hollbwysig.

Yn ddewr eich meddylfryd, byddwch yn gweithredu’n gyflym ac yn angerddol, a bydd gennych agwedd gadarnhaol at ddatrys problemau. Yn gyfathrebwr effeithiol, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog, bydd gennych hefyd brofiad o reoli perthnasoedd gyda nifer o randdeiliaid a chyflawni prosiectau’n effeithiol.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol.

Os yw’r cyfle i achub ein byd yn eich cyffroi, byddem wrth ein bodd i glywed gennych chi. Cliciwch ar y ddolen a gwnewch gais trwy ein gwefan gan gyflwyno copi o’ch CV cyfredol a’r Datganiad Ategol i nodi beth sy’n golygu y byddwch yn cyd-asio’n dda gyda ni.

Mae pob rôl yn WWF yn agored i geisiadau gan bob rhan o’r gymdeithas. Credwn ym mhotensial pawb heb ystyried; rhyw, hil, crefydd neu gred, tarddiad ethnig, gallu corfforol gwahanol, strwythur teuluol, ffactorau economaidd-gymdeithasol, oed, cenedligrwydd neu ddinasyddiaeth, partneriaeth briodasol, ddomestig neu sifil, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, neu unrhyw agwedd arall sy’n golygu mai chi yw chi.  Yma yn WWF, rydym wedi ymrwymo i gynhwysiant ymwybodol sy’n helpu i feithrin ethos o berthyn, cysylltiad a nod cyffredin.  Yn ein barn ni, po fwyaf amrywiol ydym ni, gorau y byddwn ni; mae hyn yn ein dwyn ynghyd ac yn ein grymuso i ddatblygu, ymgysylltu ac ysbrydoli; ac yn hollbwysig, i helpu i greu dyfodol lle gall pobl fyw mewn cytgord â natur.  Rydym yn uniaethu ac yn cyd-fynd â’n gwerthoedd: dewrder, uniondeb, parch a chydweithredu.

Mae ein polisïau a’n buddion yn adlewyrchu’r ffaith ei bod yn bwysig i bobl allu cael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith a gallu dod â’u ‘hunan llawn’ i’r gwaith.

Mae ar ein byd eich angen chi mwy nag erioed o’r blaen. Ni yw’r genhedlaeth gyntaf sy’n gwybod ein bod ni’n dinistrio’r byd ac mae’n bosibl mai ni yw’r genhedlaeth olaf a all wneud unrhyw beth yn ei gylch. Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n teimlo’n angerddol ynghylch ei gwneud yn annerbyniol yn wleidyddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd dinistrio adnoddau naturiol ein planed. Mae arnom angen ichi ymuno yn y frwydr dros ein byd.

I ymgeisio gweler rhagor o wybodaeth isod.

Enw’r cwmni neu sefydliad
WWF Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Gorffennaf
Rhagor o wybodaeth