Cyngor Sir Powys

Pennaeth/Pennaeth Dros Dro

Dyddiad cau: 22 Mawrth

Ysgol Dafydd Llwyd

Y Drenewydd

Powys

PENNAETH / PENNAETH DROS DRO

(Ystyrir Secondiad)

Yn eisiau ar gyfer Medi 1af, 2021

ISR 10 – 16 (Grŵp 2a)

Nifer o ddisgyblion ar y gofrestr:   155   

(Dyma hysbyseb am BENNAETH/PENNAETH DROS DRO ar gyfer Ysgol Benodedig Gymraeg ac mae’r gallu i weithio yn y Gymraeg a Saesneg yn hanfodol).

Mae’r Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi arweinydd ysbrydoledig ac ysgogol ar gyfer swydd Pennaeth/Pennaeth Dros Dro Ysgol Benodedig Gymraeg- Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd. Mae angen i bob ymgeisydd sy’n chwilio am gyfle secondiad ei drafod â’u cadeirydd llywodraethwyr / pennaeth cyn gwneud cais.

Mae Ysgol Dafydd Llwyd yn flaengar iawn o ran ei gwerthoedd Cymraeg yn yr ardal leol, yn sirol ac yn genedlaethol. Mae’n ymfalchio yn yr angerdd i ddysgu’r Gymraeg a hynny gyda rhan fwyaf o ddisgyblion o gefndiroedd di-Gymraeg.

Mae tyfiant llewyrchus y niferoedd presennol a’r dyfodol yn dynodi potensial mawr am ddatblygiadau cyffrous o ran addysg Gymraeg yn Nyffryn Hafren.

Symudodd yr ysgol i adeilad newydd sbon yn Ionawr 2016 ac mae Cylch Meithrin hynod lwyddiannus ar safle’r ysgol.

Mae’r Corff Llywodraethol yn chwilio am ymarferydd gweithgar a fydd yn ymrwymo i ddatblygu dyfodol cyffrous Ysgol Dafydd Llwyd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus dystiolaeth gadarn o gynnydd mewn perfformiad a chynnal safonau uchel mewn ysgol.

Mae’r Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Pennaeth/Pennaeth Dros Dro sy’n;

  • Ysbrydoledig a brwdfrydig, ac sy’n meddu ar weledigaeth glir a chyffrous i ddatblygu’r Gymraeg.
  • Arddangos medrau arwain a rheoli ardderchog.
  • Rhannu ein gweledigaeth y dylai pob disgybl gyrraedd ei lawn botensial.
  • Weithgar ac yn ymrwymo i nod yr ysgol sef ‘Anelu’n Uchel ar bob achlysur’.

Am wybodaeth pellach, neu i drefnu ymweliad â’r ysgol, cysylltwch efo Mr Hywel Lovgreen, Cadeirydd y Corff Llywodraethol- Rhif ffôn 07800753012 neu drwy ebost – hywellovgreen@hotmail.com

Gwefan yr ysgol: www.dafyddllwyd.powys.sch.uk

Cyfrif Trydar:  @dafydd_llwyd

Rhagdybir y bydd y cyfarfod llunio rhestr fer a’r cyfweliadau ar y dyddiadau canlynol:

Rhestr Fer:       23/03/21

Cyfweliadau:    15fed a/neu 16eg o Ebrill, 2021

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad manylach gyda’r Gwasanaeth Diogelu a Gwahardd.

I ymgeisio:

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fce0278li.webitrent.com%2fce0278li_webrecruitment%2fwrd%2frun%2fETREC107GF.open%3fVACANCY_ID%3d988392SdGY%26WVID%3d85728810A9%26LANG%3dUSA&c=E,1,2tyExxY3P7CIAhavP8GyPN4vCPvbA3EUlU-NFpJpApnT2BHOwAEk-EbW8ufA4axNyS-8TAK-Jn6tZAq_taFlJykz4FtBDi7x3iTAZwZq&typo=1

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Powys
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Mawrth