Cyngor Sir Powys

Pennaeth (Ysgol Dwy Ffrwd Bob Oed newydd yn Llanfair Caereinion

Dyddiad cau: 5 Medi

Rydym yn chwilio am Bennaeth eithriadol ar gyfer Ysgol Dwy Ffrwd Bob Oed newydd yn Llanfair Caereinion…

Oes gennych chi’r sgiliau, y profiad a’r brwdfrydedd i arwain a hyrwyddo’r cyfle cyffrous hwn?

 

Dyma gyfle unigryw i unigolyn o safon uchel sydd yn meddu ar weledigaeth ac ymrwymiad i fwrw ati â’r gwaith o sefydlu’r Ysgol Ddwy Ffrwd Bob Oed newydd, a leolir yn Llanfair Caereinion, sef tref farchnad wledig hardd, yng nghanolbarth Cymru, o fis Medi 2022 ymlaen.

Rydym ar drothwy allweddol o ran datblygu a gwella’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ymhellach a bydd y rôl hon yn hanfodol er mwyn helpu i lunio addysg ddwyieithog yn yr ardal yn y dyfodol. Bydd angen i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg a chymryd rhan weithredol i symud yr ysgol ar hyd y continwwm iaith. Bydd ysgolion cynradd y clwstwr a phartneriaid eraill yn hanfodol wrth helpu i ddatblygu’r weledigaeth hon.

Byddwch yn unigolyn deinamig ac arloesol sydd â hanes profedig o weithredu ar lefel reolaeth uwch gyda sgiliau arwain strategol a gweithredol, sefydliadol a rhyngbersonol datblygedig. Byddwch wedi ymrwymo i gyflwyno dysgu o ansawdd uchel i bob disgybl ac i weithio mewn partneriaeth â disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned i ddarparu amgylchedd lle mae staff a disgyblion yn cael cymorth i gyflawni eu potensial llawn.

Mae Corff Llywodraethu Dros Dro yr Ysgol Dwy Ffrwd Bob Oed newydd wedi ymrwymo i ddod o hyd i bennaeth newydd a fydd yn:

  • arweinydd ysbrydoledig ac arloesol, ac yn rheolwr newid effeithiol
  • adeiladu ar ddatblygu a gwella ethos Gymraeg a darpariaeth ddwyieithog lawn
  • canolbwyntio ar welliant parhaus, sicrhau ansawdd a safonau ac ysgogi staff a disgyblion fel ei gilydd
  • rhoi ein plant wrth wraidd popeth a wnânt, gan ddarparu cyfleoedd dysgu o’r radd flaenaf a’r amgylchedd i bob unigolyn ragori
  • dod ag egni ac ymdrech i ddatblygu a chyflwyno gweledigaeth a chyfeiriad strategol yr ysgol

Bydd yr Ysgol Dwy Ffrwd Bob Oed yn weithredol o 1 Medi 2022 gan ddarparu addysg o’r ddau gampws presennol yn nhref Llanfair Caereinion. Defnyddiwch y ddolen gyswllt isod i wylio ffilm fer sy’n amlinellu’r cyfle unigryw a chyffrous yma.

https://www.dropbox.com/s/o0hzo90hg2qi2uv/Ruth%20Advert%20Final.mp4?dl=0

Cynigir y swydd yng Ngrŵp 5a ISR 19 – 25 ac mae pecyn cais llawn ar gael sy’n rhoi rhagor o fanylion am y cyfle hwn. I wneud cais am y rôl, ewch i www.powys.gov.uk  neu e-bostiwch recruitment@powys.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 5ed o Fedi 2021 (21:00)

Cynhelir cyfweliadau ar: 21ain a 22ain o Fedi 2021

Croesewir ymweliadau â’r ysgolion a gellir eu trefnu drwy gysylltu â Chadeirydd y Corff Llywodraethu Dros Dro – Cynghorydd Gareth Jones – cllr.gareth.jones@powys.gov.uk

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Powys
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Medi
Rhagor o wybodaeth