Llywodraeth Cymru

Penodi 3 Aelod

Dyddiad cau: 22 Rhagfyr 2021

YR ACADEMI GENEDLAETHOL AR GYFER ARWEINYDDIAETH ADDYSGOL

Tâl i Aelodau’r Bwrdd yw £80 y dydd, ar gyfer un diwrnod y mis.

Mae ymchwil ryngwladol yn dangos bod arweinyddiaeth ysgolion yn ail yn unig i addysgu yn yr ystafell ddosbarth fel dylanwad ar ddysgu disgyblion. Mae tystiolaeth yn dangos bod angen i Gymru feithrin gallu i arwain os yw am alluogi dysgwyr i gyrraedd eu potensial.

Er mwyn mynd i’r afael â materion arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru, sefydlodd Llywodraeth Cymru yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ym mis Mai 2018. Roedd creu’r Academi yn un o ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu ac yn un o’r prif nodau yn Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl.

Rydym bellach yn chwilio am dri Aelod Bwrdd newydd i gymryd lle’r rhai sydd wedi cyrraedd diwedd eu cyfnod yn y swydd.

Mae’r Academi’n gyfrifol am oruchwyliaeth a chyfeiriad strategol y ddarpariaeth arweinyddiaeth i ddiwallu anghenion y system addysg yng Nghymru. Mae Bwrdd yr Academi’n chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o ddarparu her adeiladol, cefnogaeth a chyfeiriad i’r sefydliad.

Fel Aelod o’r Bwrdd byddwch yn helpu i sicrhau bod y sefydliad yn diwallu anghenion y proffesiwn addysg ac yn gwella sgiliau arwain arweinwyr addysgol yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am unigolion ysbrydoledig a brwdfrydig sydd â hanes rhagorol, gan gynnwys o ran llywodraethu, ennyn brwdfrydedd staff a rhanddeiliaid a dangos agwedd cynhwysol a chydweithredol. Bydd angen i chi gefnogi’r Academi i adeiladu diwylliant uchelgeisiol, ysbrydoledig a galluogol nid yn unig i’r sefydliad ei hun ond hefyd ymhlith y rhanddeiliaid addysgol ehangach, arweinwyr addysg presennol a darpar arweinwyr addysg yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol am y rôl allweddol hon, cysylltwch â Michaela Renkes ar 03000 255941.

Cynhelir y cyfarfodydd yn rhithiol ar hyn o bryd, drwy lwyfannau fel Teams, ond os bydd amgylchiadau’n caniatáu yn y dyfodol, maent yn debygol o gael eu cynnal yn unrhyw le yng Nghymru.

Mae’n bolisi gan Llywodraeth Cymru i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal i bob agwedd ar ei busnes gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Mae ceisiadau’n cael eu croesawu a’u hannog gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a bydd penodiadau’n cael eu gwneud yn ôl teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 22 Rhagfyr 2021. Ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. Disgwylir iddo gynnal cyfweliadau yn ystod 17 a 18 Chwefror 2022.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Rhagfyr 2021
Rhagor o wybodaeth