Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Busnes Corfforaethol/Cyffredinol

Dyddiad cau: 2 Awst

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Y tâl cydnabyddiaeth am y swydd hon yw £13,344 (adolygiad cyflog yn yr arfaeth) yn seiliedig ar ymrwymiad amser o 4 diwrnod y mis.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn darparu ac yn comisiynu ystod lawn o wasanaethau ysbyty a chymunedol i drigolion y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Tudful, Cwm Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cynnwys darparu gwasanaethau gofal sylfaenol lleol; meddygfeydd teulu, gwasanaethau deintyddol, a gwasanaethau optometryddion a fferyllwyr cymunedol. Mae hefyd yn gyfrifol am ysbytai, canolfannau iechyd a thimau iechyd cymunedol, ac am wneud trefniadau i breswylwyr gael mynediad at wasanaethau iechyd mwy arbenigol, os na ddarperir y rhain o fewn ffin ardal y Bwrdd.

Mae poblogaeth ardal y Bwrdd, sy’n cynnwys Cynghorau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, oddeutu 450,000 (StatsCymru). Mae gan y Bwrdd oddeutu 12,000 o staff, ac mae’n un o’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal (10,500 o staff cyfwerth ag amser llawn). Mae nifer sylweddol o’n gweithlu yn byw ac yn gweithio yn y cymunedau hyn.

Ymysg pethau eraill, bydd yr Aelodau Annibynnol yn chwarae rhan lawn a gweithgar yn y ffordd y caiff y Bwrdd ei lywodraethu, yn glinigol ac yn gorfforaethol. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau, gan gynnig eich barn a herio a chefnogi’r Bwrdd ar faterion allweddol. Mae’n hanfodol bod ymgeiswyr yn gallu dangos dealltwriaeth o faterion a blaenoriaethau iechyd yn ardal y Bwrdd Iechyd, a’r gallu i ddeall rôl a gwaith y Bwrdd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn sicrhau bod gweithredwyr yn atebol am berfformiad, a bydd yn cynnal cysylltiadau adeiladol a darparu safbwynt gwybodus, diduedd a chytbwys ar amrywiaeth o faterion sensitif a chymhleth.

Bydd angen i chi hefyd ddangos sgiliau, gwybodaeth a phrofiad yn y meysydd canlynol:

  • Ymwybyddiaeth Fasnachol/Partneriaethau
  • Cynhyrchiant ac effeithlonrwydd, gan gynnwys gweithredu strategaethau busnes ac agenda gweddnewid
  • Datblygu busnes a thwf
  • Arweinyddiaeth strategol
  • Cyfathrebu/marchnata
  • Systemau a Pholisïau Corfforaethol
  • Datblygu cysylltiadau cryf yn fewnol ac yn allanol
  • Profiad o weithio yn y sector cyhoeddus a/neu’r sector preifat – Busnes a Masnachol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon, ond os nad oes gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau o’r fath bydd disgwyl iddo gwblhau cwrs ar-lein i wella ei sgiliau.   

Mae pencadlys y Bwrdd yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf, ond mae’n darparu gwasanaethau ar draws ardal y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Tudful, Cwm Cynon a Pen-y-bont ar Ogwr.  Felly, bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus deithio i wahanol safleoedd, er bod cyfarfodydd ffurfiol wedi cael eu cynnal drwy Microsoft Teams ers 2020.

Mae’r rôl yn seiliedig ar ymrwymiad tybiedig o bedwar diwrnod y mis o leiaf.  Er hynny, bydd hyn yn amodol ar ofynion y sefydliad, ac yn aml bydd yn fwy na’r gofyniad sylfaenol.

Mae gan Lywodraeth Cymru bolisi o hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar ei busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus.  Croesawir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp, a byddwn yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd sy’n gymwys i ymgymryd â swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol oherwydd oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 02/08/2021 am 4pm.    

Ni ystyrir ffurflenni cais sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwnnw. Disgwylir i’r cyfweliadau gael eu cynnal yn ystod 13/09/2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Awst
Rhagor o wybodaeth