Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyfreithiol

Dyddiad cau: 20 Rhagfyr 2021

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Tâl o £15,936 y flwyddyn, ynghyd â chostau teithio a chostau rhesymol eraill o fewn terfynau rhesymol am o leiaf bedwar (4) diwrnod y mis.   

Rydym am benodi aelod annibynnol (cyfreithiol) ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.  Mae hwn yn gyfle gwych i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad o gefndir cyfreithiol i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chymunedau ym Mae Abertawe, gan helpu i lywio dyfodol gofal iechyd yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn sefydliad mawr a chymhleth.  Rydym yn comisiynu ac yn darparu’r holl wasanaethau iechyd yn y gymuned ac mewn ysbytai ar gyfer bron i 400,000 o drigolion. Mae llawer mwy eto yn defnyddio ein gwasanaethau trydyddol arbenigol. Ein nod bob amser yw cefnogi iechyd a llesiant ein poblogaeth a sicrhau canlyniadau iechyd gwell. Mae gennym strategaeth sefydliadol uchelgeisiol sy’n cyd-fynd yn agos â chyd-destun polisi a deddfwriaeth flaengar Cymru, gan gynnwys symudiad tuag at atal a gofal sylfaenol, integreiddio â gwasanaethau cymdeithasol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Fel aelod annibynnol, bydd disgwyl ichi chwarae rhan lawn a gweithgar yn y ffordd y caiff y Bwrdd Iechyd ei reoli, mewn modd clinigol a chorfforaethol, a byddwch yn cynnig barn annibynnol i’r Bwrdd am faterion fel perfformiad, penodiadau allweddol, rhagolygon ac atebolrwydd.  Byddwch hefyd yn mwynhau cydweithio â phartneriaid lleol a cenedlaethol.

Caiff aelod annibynnol ei benodi am gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o bedwar (4) diwrnod y mis o leiaf, ond bydd hynny’n amodol ar ofynion y sefydliad, ac mae hynny’n aml yn fwy na’r isafswm gofynnol.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, megis menywod, pobl anabl, ac unigolion o leiafrifoedd ethnig, ac am y sgiliau sydd gennych i gyfrannu at y meysydd hyn.

Nodwch mai 20/12/2021 yw’r dyddiad cau. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw.

Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 14/02/2022.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Rhagfyr 2021
Rhagor o wybodaeth