Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyllid

Dyddiad cau: 8 Tachwedd 2021

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Tâl cydnabyddiaeth o £15,936 gydag ymrwymiad amser o 4 diwrnod y mis.

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn helpu i lunio dyfodol gofal iechyd yn ardal Gwent ac yn GIG Cymru drwy ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i ymgymryd â rôl Aelod Annibynnol – Cyllid ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Bydd y sawl a benodir yn cyfrannu’n weithredol at y ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn unol â chyfeiriad strategol GIG Cymru yn ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen ac mewn ardaloedd eraill y tu allan i’n ffin ddaearyddol.

Bydd gennych wybodaeth arbenigol am fecanweithiau ariannol, gyda dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar y dinesydd a rhywfaint o wybodaeth am faterion cymunedol lleol. Bydd y sawl a benodir yn chwarae rhan lawn a gweithredol drwy gyfrannu at benderfyniadau’r Bwrdd a phrosesau llywodraethu da mewn modd agored, gonest a didwyll. Bydd yr unigolyn yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwyr y Bwrdd Iechyd a gyda sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.

Penodir yr Aelod Annibynnol am hyd at gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd. Mae swyddi’r Aelodau Annibynnol yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiannol o leiaf bedwar (4) diwrnod y mis, yn dibynnu ar ofynion y sefydliad, ond mae hyn yn aml yn fwy na’r gofyniad sylfaenol.

Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd yn ei bencadlys yn Ysbyty Sant Cadog, Caerllion, ond gellid eu cynnal mewn lleoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd neu o bell gan ddefnyddio dulliau digidol.

Os oes gennych awydd gwirioneddol i chwarae rhan lawn a gweithgar yn y gwaith o lywodraethu Bwrdd Iechyd a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl y De-ddwyrain a Chymru, hoffem glywed gennych.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a phenodir ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 08/11/2021 am 4pm.

Ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.  Disgwylir iddo gynnal cyfweliadau 21/12/2021.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Tachwedd 2021
Rhagor o wybodaeth