Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol ( Cyllid, Cymunedol a Trydydd Sector)

Dyddiad cau: 6 Awst

Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Y tâl ar gyfer y swydd hon yw £15,936 yn seiliedig ar ymrwymiad amser o 4 diwrnod y mis, yn amodol ar ofynion sefydliadol, ond yn aml mae’n uwch na’r gofyn sylfaenol.

Rydym yn recriwtio i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr, y sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, sy’n gwasanaethu Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Nodir manylion y rôl isod. Os ydych chi’n unigolyn deinamig sy’n rhannu ein gweledigaeth i ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y claf, ac os oes gennych awydd gwirioneddol i chwarae rhan lawn a gweithredol yn llywodraethiant y Bwrdd Iechyd, ac eisiau gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau trigolion Gogledd Cymru, hoffem glywed gennych. Mae hwn yn gyfnod allweddol ichi ymuno â sefydliad blaengar sy’n parhau i ymateb i bandemig Covid-19 a’i effaith, gan gynnwys gwaith i adfer llwybrau gofal a gynlluniwyd ac i ddechrau mynd i’r afael â rhestrau aros. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar wasanaethau gofal cychwynnol a chymunedol, gwella gofal heb ei drefnu a gofal mewn argyfwng, a gwasanaethau iechyd meddwl.

Mae’r Mesurau Arbennig sydd yn eu lle wedi gostwng yn ddiweddar i statws Ymyrraeth wedi’i Dargedu ac mae ein Prif Weithredwr newydd a minnau’n awyddus i yrru yn eu blaen y gwelliannau pellach sydd eu hangen er lles ein cleifion a defnyddwyr gwasanaeth.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys nifer o Aelodau Gweithredol ac Annibynnol. Mae gan bob Aelod Annibynnol gylch gwaith penodol.

Bydd angen i chi hefyd chwarae rhan lawn a gweithredol yn llywodraethiant ariannol, corfforaethol a chlinigol y Bwrdd Iechyd, gweithio’n agos gyda sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eraill, a sicrhau bod barn cleifion, gofalwyr a theuluoedd yn chwarae rhan lawn mewn helpu i siapio, datblygu a gwella gwasanaethau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn arddangos gwerthoedd ac ymddygiadau cadarn – yn cynnwys bod yn ddiduedd, agored a gonest.

Gwneir y penodiad ar sail teilyngdod, ond mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan y holl grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Ar hyn o bryd, mae mwyafrif ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithiol, ac wrth symud ymlaen, rydym yn bwriadu cael dull cyfun gyda chyfuniad o gyfarfodydd wyneb yn wyneb a rhithiol.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal i bob agwedd o’n busnes gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus.

Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion ymgeisio teg ac agored yn berthnasol a bydd penodiadau’n cael eu gwneud yn ôl teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 6 Awst 2021 am 16:00. Ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. Rhagwelir y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod Medi.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Awst
Rhagor o wybodaeth