Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW)

Recriwtio Eiriolwyr Defnyddwyr 2021

Dyddiad cau: 18 Mawrth

A hoffech chi chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio’r diwydiant dŵr er budd defnyddwyr?

Mae CCW yn recriwtio wyth Eiriolwr Defnyddwyr ar draws Cymru a Lloegr i’n helpu i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dylanwadu ar gwmnïau dŵr, llywodraethau a rheoleiddwyr.

A ninnau’n llais annibynnol ar gyfer defnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr ers 2005, rydym wedi helpu miloedd o ddefnyddwyr i ddatrys cwynion yn erbyn eu cwmni dŵr, yn ogystal â rhoi cyngor a chymorth rhad ac am ddim.

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio 4 Eiriolwr Defnyddwyr newydd ar gyfer Llundain a De-ddwyrain Lloegr, 1 ar gyfer Gogledd Cymru (ardaloedd Sir Wrecsam neu Ogledd Powys yn ddelfrydol), 1 ar gyfer y Canolbarth a’r Dwyrain, 1 yn ein rhanbarth Gogleddol ac 1 lleoliad amhenodol yn ymwneud â’r farchnad fanwerthu. Mae Eiriolwyr Defnyddwyr yn helpu sicrhau bod pob cwsmer dŵr a charthffosiaeth lleol yn cael gwasanaeth effeithlon o ansawdd da am bris teg, yn awr ac yn y dyfodol.

Yn ddelfrydol (heblaw am y swydd marchnad fanwerthu), dylech fod yn derbyn gwasanaethau dŵr gan gwmni yn yr ardal rydym yn recriwtio iddi. Mae map a rhestr o’r cwmnïau ym mhob rhanbarth wedi’u cynnwys yn y pecyn gwybodaeth. Yng Nghymru, rydym yn awyddus i annog ymgeiswyr sy’n derbyn gwasanaethau gan Hafren Dyfrdwy. Anogwn bob ymgeisydd, ond rydym yn arbennig o awyddus i gael ceisiadau gan unigolion sydd â phrofiad masnachol a busnes, cefndir ymchwil neu gyfathrebu a gwybodaeth am anghenion cwsmeriaid domestig a busnes. Croesawn geisiadau gan bobl o bob cymuned a grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli.

Dylech feddu ar brofiad o gynrychioli cymunedau, cwsmeriaid a chyfrannu at strategaeth ehangach. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol, meddwl ymchwilgar, doethineb barn a’r gallu i dynnu pwyntiau perthnasol o ddata cymhleth, a hynny ar yr un pryd â’r gallu i weld materion o safbwynt y defnyddiwr. Mae gwybodaeth am y diwydiant dŵr yn ddymunol ond nid yn hanfodol, ynghyd â dealltwriaeth o sut y dylai busnes rheoleiddiedig ymgysylltu â rhanddeiliaid a chwsmeriaid. Gofynnwn hefyd am wybodaeth am fasnach a busnes a dealltwriaeth o anghenion cwsmeriaid domestig a busnes.

Mae’n rhaid i chi allu ymroi’r hyn sy’n cyfateb i o leiaf 4 diwrnod y mis i ddyletswyddau Eiriolwr Defnyddwyr a byddwch yn cael ffi o £4,510 y flwyddyn. Bydd costau teithio a rhai treuliau eraill yn cael eu had-dalu.

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth a’r dogfennau cysylltiedig o Swyddi Gwag: Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr neu ffoniwch 0121 345 1053, neu anfonwch neges e-bost at recruitment@ccwater.org.uk . Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 5pm ddydd Iau 18 Mawrth 2021. Mae cyfweliadau fideo wedi’u trefnu ar gyfer dyddiadau yn hwyr ym mis Ebrill a manylir arnynt yn y pecyn gwybodaeth ar ein gwefan.

Croesewir ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned

Enw’r cwmni neu sefydliad
Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW)
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Mawrth