RSPB Cymru

Rheolwr Addysg, Teuluoedd a Phobl Ifanc 

Dyddiad cau: 19 Rhagfyr 2021

Rheolwr Addysg, Teuluoedd a Phobl Ifanc

Cyf: NOV20218554

Lleoliad: RSPB Cymru – Pencadlys, Caerdydd

Contract: Amser Llawn

Cyflog: £27,574.00 – £30,590.00 y flwyddyn

Budd-daliadau: Pensiwn, Absenoldeb Blynyddol, Sicrwydd Bywyd

 

Swydd ddisgrifiad

Ydych chi’n angerddol dros ysbrydoli plant a phobl ifanc i gysylltu a gweithredu dros fyd natur? Rydym yn chwilio am Reolwr Addysg, Teuluoedd ac Ieuenctid, a fydd yn goruchwylio gwaith RSPB Cymru â phlant a phobl ifanc yng Nghymru yn awr ac yn y dyfodol.

Bydd hyn yn cynnwys gweithio’n uniongyrchol â phobl ifanc, yn ogystal â thrwy ysgolion a phartneriaid, a hefyd rheoli a chynorthwyo gwirfoddolwyr. Gan weithio fel rhan o dîm bychan bydd angen i chi fod yn drefnus, yn hyblyg a meddu ar gryfderau i allu cyfathrebu’n effeithiol a meithrin perthnasoedd i gyflawni’r canlynol:

 • Datblygu a chyflwyno gweithgareddau cysylltu â byd natur gydag ysgolion cynradd ac uwchradd fel rhan o brosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd*, a threialu menter Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer athrawon.
 • Rheoli, mentora ac arwain y Swyddog Addysg, Teuluoedd ac Ieuenctid rhan-amser a Gwirfoddolwyr fel y bo’n briodol i’w galluogi i gyflawni eu rhaglen waith yn effeithlon ac effeithiol.
 • Cyfrannu at gynllunio a datblygu mentrau addysg, ieuenctid a theuluoedd yn strategol i ysbrydoli cynulleidfaoedd i gysylltu a gweithredu dros fyd natur.
 • Chwilio am bartneriaethau, eu datblygu a’u cynnal i alluogi RSPB Cymru i gyflawni ei uchelgeisiau i achub byd natur gyda a thrwy blant a phobl ifanc yng Nghymru.
 • Fel Cynghorydd Diogelu, gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer staff sy’n chwilio am gymorth a chyngor ynglŷn â gweithredu polisi diogelu’r RSPB yn eu gwaith.

Beth ydym ni’n chwilio amdano?

 • Y gallu i arwain, ysbrydoli a datblygu pobl, gan gynnwys dylanwadu ar eraill i gyflawni newid.
 • Gwybodaeth am ddiogelu / amddiffyn plant.
 • Gwybodaeth am y sector addysg ffurfiol a / neu’r cwricwlwm newydd i Gymru.
 • Gwybodaeth a phrofiad o arferion gorau wrth weithio â phlant a phobl ifanc.
 • Sgiliau cyfathrebu (llafar ac ysgrifenedig) a rhyngbersonol rhagorol, gan gynnwys y gallu i gyflwyno gerbron amrywiaeth o gynulleidfaoedd.
 • Gallu dangos profiad o fod wedi datblygu a chyflwyno un neu bob un o’r canlynol yn llwyddiannus ac yn effeithiol: addysg / dysgu awyr agored / mentrau ieuenctid / teuluol.
 • Y gallu i feithrin a rheoli perthnasoedd effeithiol a chynhyrchiol, yn fewnol ac yn allanol.
 • Y gallu i rymuso ac ysgogi staff a gwirfoddolwyr i gyflawni amcanion, a hynny’n aml heb reolaeth llinell uniongyrchol.
 • Y gallu i fod yn rhagweithiol ac i weithio wrth eich crebwyll eich hun.
 • Sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol i reoli llwyth gwaith amrywiol.
 • Y gallu i siarad Cymraeg hyd lefel 4 neu 5 sy’n addas ar gyfer amgylchedd ystafell ddosbarth.

*Ar y dechrau, bydd y rôl yn cynnwys ymrwymiad i gyflawni fel rhan o brosiect sy’n bodoli eisoes, gyda disgwyliad i deithio i Gaerdydd am 1-2 ddiwrnod yr wythnos tan fis Medi 2022, felly yn ddelfrydol byddwn yn chwilio am rywun sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd neu Dde Cymru gyda’r gallu i deithio.

Dyddiad cau: 23:59, 19 Rhagfyr 2021

Noder: Mae’r RSPB wedi ymrwymo i adlewyrchu cymdeithas yn well o fewn ein gweithlu ac mae’n awyddus i annog mwy o geisiadau gan bobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, pobl ag anableddau a phobl iau sydd wedi’u tangynrychioli fel gweithwyr yr RSPB ar hyn o bryd. Bydd pob cais yn cael ei farnu ar sail teilyngdod yn unig.

Mae’r rôl hon wedi’i heithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac felly bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Enw’r cwmni neu sefydliad
RSPB Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Rhagfyr 2021
Rhagor o wybodaeth