Llywodraeth Cymru

Rheolwr Tîm – Arolygu Gwasanaethau Oedolion

Dyddiad cau: 8 Mawrth

Band Cyflog: MB1/SEO

Grŵp:  EPS

Ystod y cyflog  : £39,310 – £47,000

 

Is-adran:  Arolygiaeth Gofal Cymru

Cangen: Tîm Arolygu Gwasanaethau Oedolion a Phlant

Lleoliad : Cyffordd Llandudno

Hyd y swydd os yw dros dro: Parhaol

Patrwm gwaith:  Llawn amser

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae lwfans o £1,000 y flwyddyn ar gael os ydych yn defnyddio eich car eich hun ac yn teithio dros 2,000 o filltiroedd statudol y flwyddyn.

Pwrpas y swydd:

AGC yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant.  Mae AGC yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl Cymru.  Mae arolygu a gorfodi yn swyddogaethau allweddol er mwyn darparu gwasanaethau rheoleiddiedig diogel ac o ansawdd uchel i ddinasyddion Cymru.

Prif dasgau’r Rheolwr Tîm yw rheoli tîm o rhwng 6 ac 8 Arolygydd er mwyn sicrhau bod gwasanaethau gofal rheoleiddiedig i oedolion a phlant yn darparu gofal diogel o ansawdd da, ac yn annog ac yn ysgogi gwelliant.  Bydd y Rheolwr Tîm yn cynorthwyo ac yn cefnogi’r Uwch-reolwr gyda’r gwaith o reoli’r gwasanaeth yn effeithiol, yn amserol ac yn effeithlon.

Bydd Rheolwyr Tîm yn atebol i Uwch-reolwr. Bydd ganddynt rôl bwysig i’w chwarae er mwyn sicrhau y caiff cyfrifoldebau craidd AGC eu cyflawni’n effeithiol ac yn amserol ym mhob agwedd ar wasanaethau gofal cymdeithasol plant sy’n derbyn gofal ac oedolion.

Prif dasgau:

 • Rheoli tîm o Arolygwyr yn effeithiol o ddydd i ddydd.
 • Sicrhau y darperir sesiynau goruchwylio myfyriol rheolaidd i arolygwyr dynodedig ac y caiff eu perfformiad ei reoli’n effeithiol.
 • Hyrwyddo a chyfrannu at ymwreiddio’r defnydd o systemau digidol a TGCh yn AGC.
 • Cefnogi datblygiad staff y tîm drwy roi hyfforddiant sefydlu, sesiynau briffio a gweithredu fel mentor neu hyfforddwr gydag arolygwyr rheoleiddio a nodir ac aelodau o’r staff. Monitro ac arsylwi ar arferion arolygu er mwyn nodi a rhannu arferion da a meysydd i’w datblygu’n broffesiynol.
 • Bod yn gyfrifol am ddyrannu gwaith i arolygwyr dynodedig yn amserol ac yn effeithlon, yn unol â phrosesau a gofynion sefydliadol.
 • Helpu’r Uwch-reolwr perthnasol a’r Pennaeth Arolygu Gwasanaethau Oedolion a Phlant i gyfrannu at y gwaith o sicrhau ymatebion amserol a chyflawn i bob sylw, canmoliaeth a chŵyn, a cheisiadau o dan y Ddeddf Diogelu Data yn unol â phrosesau a gofynion sefydliadol.
 • Gwneud penderfyniadau rheoli achosion a gorfodi yn unol â’r dyletswyddau dirprwyedig a nodir yng nghanllawiau sicrhau gwelliant a gorfodi AGC.
 • Gweithio’n agos gydag uwch-reolwyr timau Arolygu Awdurdodau Lleol i rannu gwybodaeth.
 • Bod yn gyfrifol am reoli gweithgareddau rheoleiddio a pherfformiad drwy gyfrannu’n effeithiol at ddewis, recriwtio a sefydlu staff.
 • Gweithredu fel rheolwr llinell a goruchwylio’r trefniadau ar gyfer sicrhau atebolrwydd a chydymffurfiaeth o ran safonau ac ansawdd pob gweithgaredd arolygu a rheoleiddio ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a Phlant.
 • Bod yn rheolwr llinell cryf a gweladwy i arolygwyr rheoleiddio gan ddangos ymrwymiad personol i werthoedd a nodau’r sefydliad ar bob lefel o weithgarwch.
 • Bod yn gyfrifol am hyrwyddo diwylliant o welliant parhaus, lle caiff materion amrywiaeth a chydraddoldeb eu hystyried yn llawn a’u hintegreiddio mewn ymarfer rheoleiddio, a gweithredu fel hyrwyddwr newid fel sy’n ofynnol gan y sefydliad.
 • Bod yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru yn y maes cyfrifoldeb.
 • Helpu i gynnal archwiliadau ac adolygiadau sicrhau ansawdd yn ôl y gofyn.
 • Helpu arolygwyr gyda gweithgarwch arolygu cymhleth a heriol yn ôl y gofyn.
 • Bod yn gyfrifol am gysylltu â rheoleiddwyr eraill, gan gynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru, yr heddlu ac arolygiaethau eraill, er mwyn cefnogi proses reoleiddio effeithiol.
 • Bod yn gyfrifol am gysylltu ag awdurdodau lleol a byrddau iechyd mewn perthynas â diogelu ac ansawdd gwasanaethau a gomisiynir.
 • Cynnig cymorth i Uwch-reolwyr yn y tîm Arolygu Gwasanaethau Oedolion a Phlant wrth oruchwylio a monitro darparwyr sydd â sawl gwasanaeth, yn unol â chanllawiau AGC.
 • Ystyried sylwadau yn unol â’r rota y cytunwyd arno.
 • Casglu a darparu tystiolaeth i wrandawiadau’r Tribiwnlys Safonau Gofal, a bod yn bresennol ynddynt.
 • Gweithio’n agos gyda rheolwyr tîm yn y Tîm Cofrestru a Gorfodi a’r Tîm Arolygu Awdurdodau Lleol i rannu gwybodaeth a fydd yn llywio penderfyniadau.
 • Cymryd cyfrifoldeb am reoli eich perfformiad a’ch datblygiad proffesiynol eich hun, gan gynnwys sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau polisi a deddfwriaethol perthnasol a manteisio ar gyfleoedd datblygu priodol yn unol â phroses perfformiad a datblygiad Llywodraeth Cymru ac ar ôl trafod â’r Uwch-reolwr – Arolygu Gwasanaethau Oedolion.

Gofynion Iaith Gymraeg:

Cymraeg yn Hanfodol

Cymwyseddau

Pennu Cyfeiriad – Gweld y Darlun Cyflawn

Ceisio deall y modd y mae gwasanaethau, gweithgareddau a strategaethau yn yr ardal yn gweithio gyda’i gilydd i roi gwerth i’r cwsmer/defnyddiwr.

Pennu Cyfeiriad – Gwneud Penderfyniadau Effeithiol

Sylwi ar batrymau neu dueddiadau mewn amrywiaeth eang o dystiolaeth/data a dod i gasgliadau allweddol, gan amlinellu’r costau, y manteision, y risgiau a’r ymatebion posibl.

Ymgysylltu â Phobl – Arwain a Chyfathrebu

Cyfathrebu mewn modd clir a gonest sy’n ennyn diddordeb gyda phob rhanddeiliad a dal eu tir pan fo angen.

Cyflawni Canlyniadau – Cyflawni’n Gyflym

Blaengynllunio ond ailasesu llwythau gwaith a blaenoriaethau os bydd sefyllfaoedd yn newid neu os bydd pobl yn wynebu gofynion sy’n gwrthdaro.

Meini Prawf Penodol i’r Swydd

 • Cymhwyster Gofal Cymdeithasol cydnabyddedig megis Diploma mewn Gwaith Cymdeithasol (neu gymhwyster Gofal Cymdeithasol Cymru cyfatebol), cymhwyster nyrsio neu gymhwyster sy’n gysylltiedig â gofal iechyd, cymhwyster addysgu neu fod wedi’ch addysgu i lefel gradd a meddu ar Ddiploma Lefel 5 mewn Arwain Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ynghyd â phrofiad ôl-gymhwyso perthnasol o weithio mewn Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a/neu Wasanaethau Plant ac Oedolion Iau.
 • Profiad o arwain, rheoli a datblygu tîm yn effeithiol.
 • Tystiolaeth o arwain a llywio’r gwaith o wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion a bodloni gofynion amrywiol defnyddwyr gwasanaethau/cwsmeriaid/defnyddwyr.

Dyddiad cau: 08/03/21,  16:00

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Mawrth
Rhagor o wybodaeth