Disasters Emergency Committee (DEC)

Rheolwr Cysylltiadau Allanol (Cymru) – Rhan Amser

Dyddiad cau: 30 Medi 2021

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Gweithio o gartref (gyda teithio achlysurol i Gaerdydd, Llundain ac o bosib i wledydd tramor)

Amdanom Ni

Mae’r Disasters Emergency Committee (DEC) yn sefydliad unigryw sydd yn uno 14 o brif elusennau dyngarol y Deyrnas Unedig: ActionAid UK, Age International, British Red Cross, CAFOD, CARE International UK, Christian Aid, Concern Worldwide (UK), Islamic Relief Worldwide, Oxfam GB, Plan International UK, Save the Children UK, Tearfund a World Vision UK. Pan fydd trychinebau mawr yn taro gwledydd sydd heb y gallu i ymateb, mae’r DEC yn uno ein 14 aelod elusen i godi arian yn gyflym ac yn effeithiol. Yn ystod yr argyfyngau hyn mae bywydau pobl yn y fantol, a’n gwaith a’n nod ni yw achub, gwarchod ac ail-adeiladu bywydau a hynny trwy ymateb dynagrol effeithiol.

Gan ddod a’n holl adnoddau ynghyd i weithio fel un, rydym yn ganolog i’r gwaith o gydlynnu ymateb cyhoedd y DU i drychinebau tramor. Mewn cydweithrediad â’n Rhwydwaith Ymateb Brys sy’n cynnwys y wasg a phartneriaid busnes, rydym yn codi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd ym Mhrydain, gan drefnu ffyrdd i bobl roi arian, gyda’r mwyafrif o’r arian yn cael ei godi yn ystod pythefnos brysur iawn yn dilyn lansiad yr apêl.

Ers ein sefydlu yn 1963, rydym wedi cynnal dros 70 o apeliadau codi arian, gan godi dros £1.7 biliwn, gan achub bywydau ac ail-godi cymunedau.

Rydym yn chwilio am Reolwr Cysylltiadau Allanol rhan-amser i ymuno â’n tim yn barhaol, gan weithio dau ddiwrnod a hanner yr wythnos.

Cyflog a buddion

– Cyflog o £35,000 – £38,000 y flwyddyn (pro rata)

– Pecyn buddion gwych

– Cefnogi gwaith dyngarol o gwmpas y byd

Dyma gyfle gwych i ddefnyddio eich profiad helaeth a’ch arbenigedd wrth sefydlu partneriaethau gyda’r wasg, gyda busnesau, a rhanddeiliaid eraill er mwyn cynyddu ein presenoldeb yng Nghymru a chynnydd cefnogaeth i’n apeliadau brys.

Gan ymuno â thîm bach, effeithlon byddwch yn cael cyfle i gydweithio a gwneud gwahaniaeth o’r cychwyn cyntaf gan weithio a datblygu ein gweithgareddau codi arian ac estyn allan yn y swydd werth chweil hon.

Y Swydd

Fel Rheolwr Cysylltiadau Allanol, byddwch yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth ac enw da ein sefyliad a’n hapeliadau brys ledled Cymru, yn ogystal â chodi lefel yr incwm ar gyfer ein hapeliadau.

Gan adrodd yn ôl i’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, byddwch yn gofalu am, ac yn datblygu ein presenoldeb yng Nghymru gan helpu i roi ein strategaethau cyfathrebu a chodi arian ar waith, gan gryfhau ein enw da yn y broses.

Gan weithio’n agos gyda’n tîm Codi Arian, byddwch yn dod o hyd i’r partneriaid cywir, yn meithrin ac yn magu’r berthynas gyda phartneriaid presennol a newydd, gan gynnwys rhoddwyr sefydliadol, ymddiriedolaethau a sefydliadau, rhoddwyr corfforaethol ac unigolion.

Yn ogystal, byddwch yn edrych ac yn datblygu perthnasau gyda phartneriaid yn y wasg, yn berthnasau cyfredol ac yn rhai newydd, gan greu cyfleoedd i ehangu ein Rhwydwaith Ymateb Brys.

Amdanoch Chi

I ymuno gyda ni fel Rheolwr Cysylltiadau Allanol, byddwch angen:

  • Profiad helaeth o weithio mewn swydd debyg yng Nghymru, yn meithrin perthnasau o fewn y wasg, y byd busnes a rhanddeiliaid eraill
  • Bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig
  • Profiad helaeth o weithio gyda’r wasg, cysylltiadau cyhoeddus neu newyddiaduraeth, gyda dealltwriaeth o sut i greu a chyflawni cynlluniau cyfathrebu
  • Profiad o gynrychioli elusen neu sefydliad yn allanol
  • Enghreifftiau o ymgyrchoedd marchnata neu gyfryngau llwyddiannus
  • Profi eich bod yn medru gweithio’n annibynnol ac yn rhagweithiol, gan gyflawni eich nod
  • Sgiliau rheoli prosiect gan gynnwys cydlynnu tîm amrywiol
  • Sgiliau rhyngberthnasol a chyfathrebu (yn ysgrifenedig ac ar lafar) rhagorol
  • Addysg hyd at lefel gradd, neu’r modd i ddangos eich bod wedi cyrraedd yr un lefel trwy brofiad gwaith

Byddai profiad o weithio mewn adran cyfathrebu, marchnata neu codi arian mewn elusen yn fuddiol, yn ogystal a’r profiad o reoli tîm bach.

Swydd rhan-amser yw hwn, dau ddiwrnod a hanner yr wythnos. Bydd diswyl i’r person sydd yn y swydd weithio oriau hir yn ystod apêl, gan weithio oriau ychwanegol o dro i dro mewn ymateb i apêl brys, digwyddiadau tu allan i oriau gwaith, neu oherwydd gwaith ychwanegol. Pan yn bosib byddwn yn rhoi rhybudd o hyd ymlaen llaw, a byddwch yn cael yr amser ychwanegol yn ôl fel gwyliau (TOIL).

Sylwer bod y swydd hon yn allweddol a bydd enw’r person sydd yn y swydd yn cael ei gynnwys ar restr cyswllt brys ac mae’n bosib y byddai gwyliau yn cael ei ohurio oherwydd apêl.

Mae’n bosib y byddai sefydliadau eraill yn galw’r swydd hon yn Rheolwr Cysylltiadau Allanol, Rheolwr Datblygu Allanol, Rheolwr Partneriaethau, Rheolwr Ymwneud â Rhanddeiliaid, neu Reolwr Cysylltiadau Cyhoeddus,

Am ragor o wybodaeth am y sgiliau, y cymwysterau a’r profias sydd ei angen ar gyfer y swydd hon, lawrlwythwch y swydd ddisgrifiad wrth glicio ar ‘apply/ymgeisio’.

Mae’r DEC yn gyflogwr cyfartal, ac mae’r DEC yn ymroddedig i sicrhau cyfleoedd teg a chydradd ac yn annog unrhyw un sy’n cwrdd â’r gofynion i ymgeisio, waeth beth yw eu rhywedd, hîl, oedran, anabledd, rhywioldeb neu grefydd.

Mae’r DEC wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion agored i niwed, ac mae’n cymryd rhan yn y Cynllun Datgelu Camymddwyn Rhyngasiantaethol. Yn unol â’r Cynllun hwn, byddwn yn gofyn am wybodaeth gan gyflogwyr blaenorol ymgeiswyr llwyddiannus am unrhyw ganfyddiadau o ecsbloetio rhywiol, cam-drin rhywiol a / neu aflonyddu rhywiol yn ystod cyflogaeth, neu ddigwyddiadau yr ymchwiliwyd iddynt pan adawodd yr ymgeisydd gyflogaeth. Trwy gyflwyno cais, mae’r ymgeisydd am y swydd yn cadarnhau ei ddealltwriaeth o’r gweithdrefnau recriwtio hyn, a’u cydsyniad iddynt.

Felly, os ydych yn barod am her newydd fel Rheolwr Cysylltiadau Allanol, ewch ati i wneud cais. Mae’r swydd hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae’r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rai gan Asiantaeth Gyflogaeth.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Disasters Emergency Committee (DEC)
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Medi 2021
Rhagor o wybodaeth